ID : 002

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia – licencjat w trybie dziennym i zaocznym na kierunku Finanse i Rachunkowość, zapewniając studentom wysokiej jakości wykształcenie, które wykorzystywać będą mogli we wszystkich podmiotach gospodarczych, poczynając od niewielkich rodzinnych firm po światowe korporacje.

Studiując na kierunku Finanse i Rachunkowość, zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z ekonomią, zarządzaniem finansami, podstawami prawa, rachunkowością. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi ci podjęcie pracy w bankach, instytucjach finansowych oraz tych działach firm, które zajmują się księgowaniem.

Specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość

 • Zarządzanie finansami
 • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe
 • Rachunkowość i zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, bankowości i ubezpieczeniach
 • Rachunkowość i zarządzanie finansowe
 • Bankowość
  • Zarządzanie finansami
  • W ramach tej specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu funkcjonowanie rynków finansowych, zmieniającej się gospodarki finansowej w sektorze publicznym i prywatnym, strategii finansowo-ekonomicznej w działalności gospodarczej, oraz nauczy się prowadzenia analiz finansowych, dokumentowania i tworzenia informacji nt. badanych sprawozdań finansowych jako produktu rachunkowości. Studia przygotowują do pracy na stanowisku specjalisty ds. finansowych.

  • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe
  • Student nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku finansowego i kapitałowego, oraz umiejętność oceny sytuacji finansowej na podstawie analiz strategicznych i fundamentalnych. Ważnym elementem tej specjalności jest umiejętność tworzenia i zarządzania portfelem inwestycyjnym. Studia skierowane są do osób, chcących podjąć pracę w obsłudze rynku finansowego, zwłaszcza kapitałowego w ramach takich instytucji jak banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne, instytucje regulujące rynek kapitałowy.

  • Rachunkowość i zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, bankowości i ubezpieczeniach
  • Wybierając specjalność z rachunkowości i zarządzania w przedsiębiorstwach, bankowości i ubezpieczeniach, student zdobędzie wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania finansami w sektorze małych i średnich firm, oraz nieustannie rozwijającym się sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

  • Rachunkowość i zarządzanie finansowe
  • Studiując rachunkowość i zarządzanie finansowe, otrzymasz wszechstronną wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej, finansów jednostek gospodarczych, zarządzania finansami przedsiębiorstw i systemu podatkowego. Studia przygotowują do pełnienia funkcji księgowego, doradcy podatkowego, specjalisty w zakresie finansów.

  • Bankowość
  • Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu bankowego i innych instytucji finansowych. Zapoznaje się z zasadami funkcjonowania banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych, oraz podstawowymi operacjami finansowymi przeprowadzanymi przez te instytucje. Kierunek skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę wykwalifikowanego pracownika w Bankach komercyjnych i spółdzielczych, przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego i innych instytucjach funkcjonujących na rynku finansowym

  Przedmioty na kierunku Finanse i Rachunkowość (6 semestrów)
  Przedmioty w module ogólnouczelnianym
  Nazwa przedmiotu Ilość godzin dydaktycznych Ilość punktów ETCS
  Język obcy908
  Język obcy specjalistyczny302
  Ochrona własności intelektualnej121
  Podstawy socjologii243
  Etyka303
  Elementy logiki202
  Katolicka Nauka Społeczna203
  Demografia304
  Statystyka opisowa304
  Filozofia304
  Psychologia społeczna303
  Technologie informacyjne302
  Przedmioty w module podstawowym
  Nazwa przedmiotu Ilość godzin dydaktycznych Ilość punktów ETCS
  Mikroekonomia306
  Makroekonomia306
  Matematyka368
  Podstawy prawa305
  Podstawy finansów305
  Podstawy rachunkowości305
  Matematyka finansowa244
  Rachunkowość finansowa246
  Bankowość256
  Finanse przedsiębiorstwa486
  Finanse publiczne304
  Prawo finansowe152
  Statystyka matematyczna i ekonomiczna304
  Analiza finansowa356
  Rynki finansowe205
  Ekonometria - modele decyzyjne245
  Ekonometria - modele opisowe236
  Ubezpieczenia246
  Organizacja i zarządzanie245
  Podstawy prawa UE224
  Przedmioty w module wybieralnym
  Nazwa przedmiotu Ilość godzin dydaktycznych Ilość punktów ETCS
  Wykłady do wyboru6010
  Seminarium dyplomowe3510
  Zajęcia specjalnościowe120-14018-21
  Praktyka zawodowa1204
  Zajęcia w module wybieralnym:
  Zajęcia na specjalności Zarządzanie finansami
  Rachunkowość zarządcza i controlling
  Płacy i kadry
  Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
  Biznes plan
  Audyt finansowy
  Rachunek kosztów
  Zajęcia na specjalności rachunkowość i zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, bankowości i ubezpieczeniach
  Rachunkowość zarządcza
  Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
  Rachunkowość budżetowa i podatkowa
  Obciążenia parapodatkowe
  Finanse zakładów ubezpieczeń
  Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej
  Zamówienia publiczne
  Zajęcia na specjalności rachunkowość i zarządzanie finansowe
  Rachunkowość zarządcza
  Rachunkowość budżetowa i podatkowa
  Obciążenia parapodatkowe
  Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej
  Zamówienia publiczne
  Rachunkowość w małej firmie
  Zarządzanie płynnością finansową w sytuacjach kryzysowych
  Zajęcia na specjalności bankowość
  Ekonomika i organizacja banku
  Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
  Informatyka w bankowości
  Zarządzanie aktywami i pasywami banku
  Controlling bankowy
  Prognozowanie i symulacje gospodarcze
  Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej
  Zajęcia na specjalności inwestycje kapitałowe i strategie finansowe (w przygotowaniu)

  Podstawowym kryterium przyjęć na studia I stopnia (licencjat) w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest kolejność zgłoszeń, dlatego aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.

  Zapisując się do 12 lipca br. zyskujesz nawet 960 zł.

  Koszt studiów

  Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
  100 zł3840 zł3840 zł3840 zł

  Promocje

  Terminy płatności

  • Opłatę czesnego uiszcza się do 12 dnia każdego miesiąca.
  Przejdź do formularza rekrutacyjnego

  Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

  Studia I stopnia (licencjat)

  • podanie do Dziekana,
  • oryginał świadectwa dojrzałości,
  • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
  • trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm),