ID : 003

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia – licencjat w trybie dziennym i zaocznym na kierunku Pedagogika. Studiując ten kierunek z wybraną przez siebie specjalnością, dzięki wykwalifikowanej kadrze akademickiej, zdobędziesz umiejętności z zakresu profesjonalnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w ich życiowych wyborach.

  Studiując pedagogikę w naszej uczelni, zdobędziesz wysokie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wychowawczo-resocjalizacyjnych.

   Specjalności na kierunku Pedagogika

   Nowe specjalności w roku akademickim 2018/2019

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii
  • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji
   • Specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii
   • Studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, masz możliwość zdobycia dwóch specjalności w trakcie jednych studiów. Studiowanie tej specjalności daje podstawowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z dziećmi, zwłaszcza na etapach edukacji elementarnej: przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela klas początkowych, który potrafi prowadzić zajęcia w systemie zintegrowanym, a w tym zna i potrafi realizować założenia edukacji polonistycznej, środowiskowej, matematycznej, artystyczno-technicznej, wychowania fizycznego i zdrowotnego. Jest on też przygotowany do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, potrzebującymi indywidualnej pomocy w zakresie korygowania zaburzeń utrudniających uczenie się. Zdobywa ponadto rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się, organizowania i prowadzenia specjalistycznych zajęć terapii pedagogicznej.

   • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji
   • Specjalność jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyką z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki resocjalizacji oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego. Specjalność skierowana jest do osób chcących podjąć pracę z trudną młodzieżą czy osobami objętymi procesem resocjalizacji. Absolwent specjalności resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji nabędzie wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwiązywania konfliktów społecznych, negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

    Po ukończeniu kierunku pedagogika możesz podjąć pracę w:

   • przedszkolu,
   • szkole podstawowej,
   • ośrodku kultury,
   • świetlicy środowiskowej,
   • poradni pedagogiczno-psychologicznej,
   • placówce opiekuńczo-wychowawczej.
   Przedmioty na kierunku Pedagogika (6 semestrów)
   Przedmioty w module ogólnouczelnianym
   Nazwa przedmiotu Ilość godzin dydaktycznych Ilość punktów ETCS
   Język obcy908
   Język obcy specjalistyczny302
   Ochrona własności intelektualnej121
   Podstawy socjologii243
   Etyka303
   Elementy logiki202
   Katolicka Nauka Społeczna203
   Demografia304
   Statystyka opisowa304
   Filozofia304
   Psychologia społeczna303
   Technologie informacyjne302
   Przedmioty w module podstawowym
   Nazwa przedmiotu Ilość godzin dydaktycznych Ilość punktów ETCS
   Pedagogika ogólna365
   Psychologia ogólna366
   Podstawy prawa305
   Historia myśli pedagogicznej409
   Teoretyczne podstawy wychowania408
   Wprowadzenie do pedagogiki102
   Nauka o administracji306
   Psychologia rozwojowa304
   Socjologia rodziny153
   Teoretyczne podstawy kształcenia (Dydaktyka)306
   Pedagogika społeczna306
   Metody badań pedagogicznych306
   Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej304
   Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania244
   Pedagogika rodziny304
   Socjologia wychowania183
   Współczesne kierunki wychowania253
   Pedagogika chrześcijańska243
   Patologie społeczne i profilaktyka uzależnień254
   Filozofia wychowania203
   Diagnostyka pedagogiczna154
   Przedmioty w module wybieralnym
   Nazwa przedmiotu Ilość godzin dydaktycznych Ilość punktów ETCS
   Wykłady do wyboru4212
   Seminarium dyplomowe3010
   Zajęcia specjalnościowe176-19420-21
   Praktyka zawodowa1504
   Zajęcia w module wybieralnym:
   Przykładowe zajęcia na specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii
   Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
   Warsztat kompetencji pedagogicznych nauczyciela
   Metodyka prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole z wykorzystaniem edukacji artystycznej
   Psychologiczne i prawne podstawy terapii pedagogicznej
   Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego
   Wspomagające metody w terapii pedagogicznej (arteterapia, pedagogika zabawy, technologie informacyjno-komunikacyjne w terapii pedagogicznej)
   Przykładowe zajęcia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji
   Warsztat kompetencji pedagogicznych nauczyciela
   Psychologiczne i prawne podstawy terapii pedagogicznej
   Prawo rodzinne i opiekuńcze
   Psychoprofilaktyka systemowa wykolejenia społecznego
   Mediacje i negocjacje

   Podstawowym kryterium przyjęć na studia I stopnia (licencjat) w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest kolejność zgłoszeń, dlatego aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.

   Zapisując się do 12 lipca br. zyskujesz nawet 960 zł.

   Koszt studiów

   Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
   100 zł3840 zł3840 zł3840 zł

   Promocje

   Terminy płatności

   • Opłatę czesnego uiszcza się do 12 dnia każdego miesiąca.
   Przejdź do formularza rekrutacyjnego

   Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

   Studia I stopnia (licencjat)

   • podanie do Dziekana,
   • oryginał świadectwa dojrzałości,
   • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
   • trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm),