Administracja

Studia I stopnia

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia – licencjat w trybie dziennym i zaocznym na kierunku Administracja. Studia przeznaczone są dla osób pragnących posiąść wiedzę i umiejętności z zakresu prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za politykę socjalną, politykę unijną oraz z zasadami administrowania poszczególnymi sferami życia publicznego.

Studiując na kierunku Administracja studia I stopnia, otrzymasz wiedzę ogólną z nauk społecznych, przede wszystkim z zakresu prawa i administracji oraz ekonomii. Trzyletni cykl studiów przygotowuje naszych studentów do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach bezpieczeństwa publicznego, organizacjach międzynarodowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw prywatnych.

Specjalności na kierunku Administracja
● Administracja urzędów i instytucji państwowych
● Kadry dla instytucji europejskich i międzynarodowych

Opisy
● Administracja urzędów i instytucji państwowych
Absolwenci tej specjalności znajdą pracę m.in. w krajowej administracji skarbowej, instytucjach samorządowych lokalnych i centralnych, instytucjach społeczno-opiekuńczych, realizujących rządową politykę rodzinną i senioralną oraz zadania związane z bezpieczeństwem państwa i zarządzaniem kryzysowym.

● Kadry dla instytucji europejskich i międzynarodowych
Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę i kwalifikacje do pracy w agendach i urzędach unijnych oraz instytucjach międzynarodowych o zasięgu globalnym.

Przedmioty na kierunku Administracja (6 semestrów)


Język obcy
Technologie informacyjne
Legislacja administracyjna
Mikroekonomia
Makroekonomia
Historia administracji
Ustrój organów ochrony prawnej
Nauka o administracji
Prawo administracyjne - część ogólna
Prawo administracyjne - część szczegółowa
Wstęp do prawodawstwa
Prawo finansowe
Prawo konstytucyjne
Finanse publiczne
Ustrój samorządu terytorialnego
Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Postępowanie administracyjne
Sądowa kontrola administracji
Publiczne prawo gospodarcze
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Organizacja i zarządzanie
Podstawy prawa UE
Blok zajęć specjalnościowych
Seminarium dyplomowe
Praktyki
I inne


Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Studia stacjonarne
Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł4320 zł4320 zł4320 zł
Studia niestacjonarne
Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł4080 zł4320 zł4560 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2022 r.
● 5 % bonifikaty wpłacając czesne za semestr w dniach od 10 do 31 października 2022 r. oraz od 14 do 28 lutego 2023 r.

Podstawowym kryterium przyjęć na studia I stopnia (licencjat) w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest kolejność zgłoszeń, dlatego aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat. Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia I stopnia

Administracja studia I stopnia (licencjat)
● rejestracja online
● podanie do Dziekana
● oryginał świadectwa dojrzałości
● dowód osobisty do wglądu
● dwie fotografie o wymiarach 35mm x 45mm

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl