Biblioteka


Misja biblioteki

Misją biblioteki Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest wspomaganie i aktywne wspieranie procesów edukacyjnych i naukowych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej oraz studentów.
Katalog on-line >>

Kontakt
Biblioteka SWEiZ
90-139 Łódź, ul. Narutowicza 86
e-mail: biblioteka@sweiz.pl

Biblioteka (czynne)
wtorek 15.00 - 17.00
piątek 16.00 - 17.30
sobota 10.30 - 14.30
Regulamin biblioteki
Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

§ 1

Prawo wypożyczania materiałów bibliotecznych mają:
a) pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy administracji,
b) studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
c) studenci studiów podyplomowych.

§ 2

Podstawę do uzyskania konta czytelniczego stanowi przedłożenie odpowiednich dokumentów: dowodu osobistego przez pracowników uczelni; legitymacji przez studentów, oraz zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu poprzez złożenie podpisu na karcie zapisu.

§ 3

Po dokonaniu formalności zapisu użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, będącą stałym dokumentem stwierdzającym prawo do korzystania z wypożyczalni.

§ 4

Zamówienia na materiały biblioteczne składa się na rewersach.

§ 5

Użytkownik może posiadać na swoim koncie:
a) student do 5 woluminów,
b) pracownik do 10 woluminów.

§ 6

Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca w przypadku studentów, na okres 3 miesięcy w przypadku pracowników. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu naliczana jest kara pieniężna za 1 wolumin w wysokości 0,10 zł za 1 dzień.

§ 7

Likwidacja konta czytelniczego, po uregulowaniu wszelkich zaległości wobec biblioteki następuje:
a) dla pracowników, studentów z chwilą ostemplowania karty obiegowej;
b) na skutek decyzji rektora w przypadku naruszenia regulaminu bibliotecznego.

§ 8

Każdy użytkownik biblioteki odchodzący z uczelni, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki w celu uzyskania podpisu na karcie obiegowej.

§ 9

Użytkownik w chwili ostemplowania karty obiegowej traci prawo do wypożyczania materiałów z biblioteki.

§ 10

Przy niedotrzymaniu terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika, stosuje się następujące rygory:
a) upomnienie przesłane pocztą lub drogą elektroniczną,
b) powtórne upomnienie przesłane pocztą lub drogą elektroniczną,
c) czasowe zawieszenie w prawach korzystania z wypożyczalni.

§ 11

W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego dzieła, użytkownik jest zobowiązany odkupić dla potrzeb biblioteki identyczne dzieło; a gdy są to podręczniki, najnowsze ich wydanie. Jeśli nabycie identycznego dzieła nie jest możliwe ze względu na wyczerpanie nakładu, użytkownik zobowiązany jest zakupić dla biblioteki wskazane przez nią wydawnictwa.

§ 12

Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać na miejscu w czytelni Biblioteki.

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl