Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora i Dziekana
Zarządzenia Kanclerza
Uchwały senatu
2016
Uchwała Senatu nr 16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wewnątrzuczelnianego Systemu Oceniania
Uchwała Senatu nr 15 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programach i planach studiów na prowadzonych kierunkach
Uchwała Senatu nr 14 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych
Uchwała Senatu nr 12 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na Rektora Uczelni
Uchwała Senatu nr 11 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o odwołaniu Rektora Uczelni
Uchwała Senatu nr 10 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku Administracja
Uchwała Senatu nr 9 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja
Uchwała Senatu nr 8 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016
Uchwała Senatu nr 7 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie planowanych rozmiarów kształcenia
Uchwała Senatu nr 6 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą i Statutem Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uchwała Senatu nr 5 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyk
Uchwała Senatu nr 4 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uchwała Senatu nr 3 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uchwała Senatu nr 2 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyboru studenta do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds nauczycieli akademickich
Uchwała Senatu nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Biblioteki SWEiZ w Łodzi