Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Rektora i Dziekana
2020
Zarządzenie Rektora nr 1 w sprawie realizacji zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA- CRP)
Zarządzenie Rektora nr 2 w sprawie uruchomienia specjalności w roku akademickim 2019/2020
Zarządzenie Rektora nr 3 w sprawie trybu przeprowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych
Zarządzenie Rektora nr 4 w sprawie powołania Zespołu do opracowania wyników ankiet oceniających nauczycieli akademickich
Zarządzenie Rektora nr 5 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Zarządzenie Rektora nr 6 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 05/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Zarządzenie Rektora nr 7 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 05/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Zarządzenie Rektora nr 8 w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 9 w sprawie umożliwienia organizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności SWEIZ
Zarządzenie Rektora nr 10 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 11 w sprawie realizacji studenckich praktyk programowych na studiach pierwszego stopnia w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Zarządzenia Kanclerza
Uchwały senatu
2019
Uchwała Senatu nr 1 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie planowanych rozmiarów kształcenia
Uchwała Senatu nr 2 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji w roku akademickim 2020/2021
Uchwała Senatu nr 3 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenie programu studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość
Uchwała Senatu nr 4 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie matrycy kierunkowych efektów uczenia się dla studiów licencjackich I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość
Uchwała Senatu nr 5 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenie programu studiów na kierunku Zarządzanie
Uchwała Senatu nr 6 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie efektów uczenia się dla studiów licencjackich I stopnia na kierunku Zarządzanie
Uchwała Senatu nr 7 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku Zarządzanie na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
Uchwała Senatu nr 8 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia szczegółowej symboliki zapisów polskiej Ramy Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia PRK dla potrzeb redakcyjnych kierunkowych efektów uczenia się na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia realizowanych w uczelni
Uchwała Senatu nr 9 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki wspólnej
Uchwała Senatu nr 10 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Uchwała Senatu nr 11 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania prowadzonych kierunków studiów do dyscyplin naukowych
Uchwała Senatu nr 12 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania Statutu Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uchwała Senatu nr 13 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
2016
Uchwała Senatu nr 16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wewnątrzuczelnianego Systemu Oceniania
Uchwała Senatu nr 15 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programach i planach studiów na prowadzonych kierunkach
Uchwała Senatu nr 14 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych
Uchwała Senatu nr 12 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na Rektora Uczelni
Uchwała Senatu nr 11 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o odwołaniu Rektora Uczelni
Uchwała Senatu nr 10 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunku Administracja
Uchwała Senatu nr 9 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja
Uchwała Senatu nr 8 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016
Uchwała Senatu nr 7 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie planowanych rozmiarów kształcenia
Uchwała Senatu nr 6 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą i Statutem Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uchwała Senatu nr 5 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyk
Uchwała Senatu nr 4 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uchwała Senatu nr 3 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uchwała Senatu nr 2 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyboru studenta do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds nauczycieli akademickich
Uchwała Senatu nr 1 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Biblioteki SWEiZ w Łodzi