Cel projektu


Cel projektu
Szkolenie oferowane w ramach projektu ma na celu wzmocnienie kompetencji cyfrowych Uczestników Projektu poprzez przekazanie podstawowych treści o branży IT. Wiedza ta służyć ma przybliżeniu dróg rozwoju i awansu zawodowego w zawodach związanych z z programowaniem, obsługą i tworzeniem aplikacji mobilnych, zdalnych oraz rozwiązywania złożonych problemów branżowych etc. Szkolenie skierowane jest do ludzi, którzy są zainteresowani i nowymi technologiami, branżą nowych firm technolnologicznych, a także możliwością profesjonalnego związania się z tą branżą. Jest to projekt typu pathways, gdzie uczestnicy dostają popularnonaukową wiedzę, która może im w przyszłości umożliwić dokształcanie się w tym kierunku lub obranie drogi nowego przedsiębiorcy tworzącego własne przedsięwzięcia.

Tego rodzaju umiejętności są wysoce pożądane na rynku pracy i stają się niezbędnym wysposażeniem pracowników nowoczesnej gospodarki. Według badań rynku pracy w Polsce brakuje min. 50 tys. specjalistów w branży IT (źródło danych: GUS, 2017). Zmieniająca się sytuacja na rynku informatycznym, pojawienie się nowych konceptów takich jak np.: sztuczna inteligencja, uczenia maszynowe, Internet rzeczy, czy też rzeczywistość wirtualna będzie wymagać zwiększenia się puli ekspertów IT, aby Polska gospodarka mogła być konkurencyjna na globalnym rynku. Łódź jest uznawana za jedno z potencjalnych centrów usług informatycznych, już teraz znajduje się tutaj wiele centrów outsourcingowych i istotnych firm informatycznych. W celu zapewnienie konkurencyjności, należy sięgnąć po nietypowych klientów szkolnictwa wyższego, w ramach tzw. drugiej kariery, osoby w wieku po 45+ które chciałyby zdobyć zawód związany z informatyką.


Przedmiot szkolenia
Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, by wiedza o nowych technologiach stała się przystępna, zrozumiała i praktyczna. Podstawową barierą w poszerzaniu wiedzy z zakresu branży IT jest skomplikowany, specjalistyczny język oraz brak popularnonaukowych źródeł wiedzy na osób spoza branży, ale zainteresowanych możliwościami wykorzystania nowych technologii w rozwoju zawodowym.

Szkolenia oferowane w ramach projektu cechuje przede wszystkim przystępna jakość przekazywanych treści oraz praktyczne elementy nauczania. Materiały, treści oraz forma przekazywanej wiedzy zostały zaprojektowane w sposób interesujący oraz przystępny dla osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy w temacie szkolenia. Zarówno materiały dydaktyczne jak i treści, które przekazywać będą nasi Wykładowcy skonstruowano w formie wiedzy popularnonaukowej, jednak zawierającej zasadnicze informacje na temat możliwości rozwoju zawodowego w branży nowych technologii. Uczestnicy dostaną wiedzę specjalistyczną ale podaną w formie zrozumiałej, przystępnej oraz interaktywnej. Wybrane moduły szkoleniowe realizowane będą w formie pracy praktycznej. Aplikacje wykorzystywane w trakcie szkolenia dostępne są za pośrednictwem sprzętów używanych codziennie: tabletów, notebooków czy smatfonów. W trakcie szkolenia Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat możliwości wykorzystania tych sprzętów zarówno w procesie edukacji jak i pracy zawodowej.

Szkolenie obejmuje 7 bloków tematycznych, realizowanych w wymiarze 15 godzin szkoleniowych dla każdego z bloków. Treści nauczania obejmują tematy:
Moduł 1 (Wprowadzenie do Doliny Krzemowej i wielkich przedsiębiorców tej branży)
Moduł 2 (Czym właściwie jest Start-up?)
Moduł 3 (Ścieżki kariery w IT: salesman, project manager, developer, tester)
Moduł 4 (Budowanie zespołu w start-upach zasada 3H: Hipster, Hacker and Hustler )
Moduł 5 (Popularnonaukowo o językach programowania przegląd)
Moduł 6 (Projekt tworzymy swoją pierwszą prostą aplikacje w grupach)
Moduł 7 (Innowacje Społeczne i Technologiczne)Kompetencje cyfrowe jako kompetencje kluczowe
Rozwój i upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych są potencjalnie jednym z istotnych czynników dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednak wykorzystanie tych szans wymaga odpowiednich warunków i kompetencji. Dodatkowo niewątpliwym korzyściom z rozwoju technologii towarzyszą też nowe problemy. Podstawowym wyzwaniem związanym z rozwojem społeczeństwa informacyjnego jest problem cyfrowego wykluczenia. Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii i coraz większe ich możliwości, a często również niezbędność w codziennym życiu komunikacji, nauce, pracy, dostępie do informacji i wiedzy powoduje, że osoby które z nich nie korzystają są w coraz większym stopniu wykluczone społecznie. Wciąż nie wszyscy mają dostęp do nowych technologii i nie wszyscy mogą doświadczać pozytywnych efektów ich używania, coraz istotniejsze staje się też posiadanie odpowiednich kompetencji, które pozwalają używać technologii w sposób przynoszący korzyści. Wraz ze wzrostem znaczenia komputerów i internetu w praktycznie wszystkich sferach życia, osoby, które nie będą potrafiły lub z innych powodów nie będą mogły z tych technologii skorzystać, będą coraz bardziej wykluczone z życia społecznego.

Korzyści płynące z wykorzystania internetu i innych technologii były dostępne dla wszystkich segmentów społeczeństwa niezbędne są działania na rzecz e-integracji. Drugim istotnym problemem związanym z rozwojem nowych technologii cyfrowych jest ich oddziaływanie na sytuację na rynku pracy. Automatyzacja i zwiększenie efektywności osiągane dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań, przyczynia się do zastępowania pracy ludzi pracą maszyn i oprogramowania. Malejące zapotrzebowanie na część zawodów z jednoczesnym pojawianiem się nowych. Prowadzi to do powstania zjawiska bezrobocia technologicznego wynikającego z niedopasowania kompetencji osób będących na rynku pracy i coraz szybciej zmieniającego się zapotrzebowania na nie. Dlatego też rośnie znaczenie kompetencji cyfrowych, które nie ograniczają się do samych umiejętności obsługi sprzętu, ale obejmują również kompetencje informacyjne, umiejętności docierania do informacji, wykorzystywania jej i rozwijania swojej wiedzy przy pomocy ICT. Kompetencje te ułatwiają dalszy ciągły rozwój, a tym samym także dostosowanie do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy.

Kompetencje cyfrowe stają się warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a jednocześnie mają istotne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Upowszechnienie umiejętności korzystania ma wpływ na zwiększanie popytu na produkty i usługi związane z technologiami, a pośrednio na ułatwiony rozwój firm z sektora nowych technologii. Rozwój kompetencji cyfrowych w społeczeństwie i wdrażanie nowych rozwiązań mają także znaczenia dla zwiększania innowacyjności i podnoszenia konkurencyjności firm oraz sprawności działania instytucji.

Odpowiedzą na powyższe problemy i deklarowane zapotrzebowanie jest niniejszy projekt – Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi wraz z Partnerami wykorzystując wnioski z dobrych praktyk edukacyjnych związanych z European Digital Award 2017 postanowili stworzyć unikalny program szkoleniowy stworzony dla osób, które są zainteresowane przekwalifikowaniem się.


Certyfikaty
Każdy blok szkoleniowy zakończony będzie procesem certyfikacji a jego ukończenie zostanie potwierdzone Certyfikatem ukończenia kursu. Proces certyfikacji realizowany będzie według zasad określonych w Regulaminie projektu i obejmować będzie pre test i post test oraz weryfikację zdobytej wiedzy przez eksperta. Proces certyfikacji został zaprogramowany w sposób zdalny lub stacjonarny i każdorazowo będzie modyfikowany według potrzeb Uczestnika projektu.

Łącznie w trakcie szkolenia Uczestnik uzyska 7 certyfikatów szkoleniowych, potwierdzających uzyskanie nowych kompetencji zawodowych.


Miejsce szkolenia
Szkolenia realizowane będą w siedzibie Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi mieszczącej się na ul. Narutowicza 86 oraz w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na ul. Paca 40.


Organizacja zjazdów
Szkolenie zostanie zorganizowane w grupach o maksymalnej liczbie uczestników określonej na poziomie 10 osób. Taka organizacja pozwala na realizację zadania w sposób indywidualny, aktywny i wartościowy. Każdy uczestnik będzie miał okazję pracować we własnym tempie oraz na bieżąco wyjaśniać swoje wątpliwości. Każdorazowo szkolenie organizowane będzie w taki sposób, aby rozpocząć się zajęcia pierwszego dnia zjazdu rozpoczynały się później, a ostatniego dnia zjazdu kończyły się wcześniej, tak aby umożliwić dogodne dotarcie na zajęcia i powrót Uczestników projektu mieszkającym poza miejscem realizacji szkolenia.


Udogodnienia dla Uczestników Projektu
W trakcie szkoleń uczestnicy będą mieli do dyspozycji:
- materiały szkoleniowe,
- katering obiadowy i kawowy w każdym dniu szkoleniowym,
- materiały on-line dostępne na stronach partnerów projektu.

Dla osób mieszkających w odległości powyżej 50 km od miejsca szkolenia przewidziany jest nocleg finansowany z budżetu projektu.


Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Na potrzeby rekrutacji uruchomiono Biuro Projektu (Łódź, ul. Narutowicza 86) oraz utworzono adres internetowy: akademiainnowacyjnosci@gmail.com Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także na stronie internetowej Lidera i Partnerów:
sweiz.pl/projekty/rekrutacja
cal.org.pl/projekty-2/regionalne

Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o dokumentację papierową (wypełnianą w Biurze Projektu) lub za pomocą formularzy on-line. Rekrutacja prowadzona będzie oddzielnie dla każdej grupy szkoleniowej , min. 1 miesiąc przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu szkoleniowego.

Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonywać będzie osoba zainteresowana udziałem, która oświadczy, że:
- wyraża zgodę na udział w szkoleniu,
- akceptuje założenia regulaminu,
- nie uczestniczyła w innych szkoleniach organizowanych w ramach projektu,
- poda niezbędne dane osobowe (m.in. PESEL, adres zamieszkania, miejsce pracy),
- dokona wyboru określonego szkolenia organizow. w konkretnym terminie,
- zdefiniuje specjalne swoje potrzeby (dot. os. niepełnosprawnych),
- zgłosi zapotrzebowanie na nocleg (dot. os. spoza miejsca realizacji szkolenia - min. 50 km od miejsca organizacji szkoleń),
- określi preferowany sposób komunikacji.

Kryteria rekrutacji:
- przynależność do grupy docelowej: osoby 45+, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo, NEET (osoby do 29 roku życia, bez zatrudnienia, nie uczestniczące w żadnych formach kształcenia) , osoby nie uczestniczące w innej formie kształcenia,
- kolejność zgłoszeń do udziału w konkretnym szkoleniu (terminie), preferencja dla osób z niepełnosprawnością,
- brak udziału w innych szkoleniach organizowanych w ramach projektu,
- specjalizacja zawodowa (preferencja dla osób niezwiązanych z branżą IT).

Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Proces kwalifikowania Uczestników przebiegać będzie w oparciu o raport komisji rekrutacyjnej, która każdorazowo ogłosi listę podstawową (tj. osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie) i listę rezerwową. Zrekrutowani uczestnicy otrzymają informację mailową potwierdzającą wyniki rekrutacji. Osoby z listy podstawowej zobowiązane będą do przesłania do wskazanego Biura Projektu niezbędnych dokumentów, w tym m.in. podpisaną umowę dotyczącą udziału w projekcie, niezbędne oświadczenia i deklaracja uczestnictwa w projekcie.

W przypadku niedopełnienia obowiązku we wskazanym terminie lub nieuzupełnienia braków, do udziału w projekcie kwalifikowana będzie kolejna osoba z listy rezerwowej.

Udział w projekcie będzie dostępny dla os. z niepełnosprawnościami (dostępność architektoniczna szkolenia w budynkach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością). W trakcie rekrutacji (formularz zgłoszeniowy) będzie możliwe wskazanie ewentualnych usprawnień wspierających udział danej os. niepełnosprawnej w projekcie.

Dokumenty
Harmonogram szkoleń
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie UP
Załącznik nr 4 - Zgodna na wykorzystanie wizerunku

Materiały promocyjne
1. Plakat
2. Teczka
3. Ulotka 1
4. Ulotka 2

Materiały on-line powstałe w ramach projektu dla jego uczestników oraz osób zainteresowanych branżą IT, tematyką nowych technologii, a także wzmocnieniem kompetencji cyfrowych dostępne są na stronie:
http://akademiastartup.cal.org.pl/