Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy
Procedura weryfikacji prac dyplomowych przez system antyplagiatowy
Zasady dyplomowania

Praktyki studenckie

Regulamin studenckich praktyk zawodowych

Załącznik nr 1  do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – Skierowanie na praktyki zawodowe

Załącznik nr 2 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi  – Porozumienie

Załącznik nr 3 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – Umowa

Załącznik nr 4 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych  w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – Sprawozdanie

Załącznik nr 5 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – Dzienniczek praktyk

Załącznik nr 6 do Regulaminu studenckich praktyk zawodowych Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi – Potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się w wyniku odbytej praktyki zawodowej dokonane przez pracodawcęPomoc socjalna
Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów SWEiZ w Łodzi
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów
Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie członka rodziny studenta o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
Zasady ustalania dochodu studenta, od którego zależy prawo do stypendium socjalnego
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o przyznanie zapomogi
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o przeliczenie dochodu