Dokumenty do pobrania

Egzamin dyplomowy
Procedura weryfikacji prac dyplomowych przez system antyplagiatowy
Oświadczenie o autorstwie pracy dyplomowej (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora 9/2019)
Założenia techniczne pracy dyplomowej (załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 z roku 2014 - 2015)
Zarządzenie Rektora w sprawie zasad przygotowania i złożenia pracy dyplomowej oraz organizacji egzaminu dyplomowego  (zarządzenie nr 12 rok 2014-2015)
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12 z roku 2014-2015
Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w roku akademickim 2018-2019 (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2019)

Praktyki studenckie
Regulamin studenckich praktyk zawodowych
Zaliczenie praktyki jako pracy zawodowej
Ramowy program praktyk
Skierowanie na praktyki zawodowe
Dzienniczek praktyk
Informacja dla studentów w sprawie określenia warunków zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyk zawodowych
Umowa o organizację praktyk zawodowych
Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej
Potwierdzenie uzyskania efektów uczenia się w wyniku odbytej praktyki zawodowej dokonane przez pracodawcę

Pomoc socjalna
Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów SWEiZ w Łodzi
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów
Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie członka rodziny studenta o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem
Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
Zasady ustalania dochodu studenta, od którego zależy prawo do stypendium socjalnego
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o przyznanie zapomogi
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o przeliczenie dochodu