Europeistyka

Studia I stopnia

Polska jest cześcią Europy, która stanowi wspólnotę krajów i narodów dążących do wzajemnego zrozumienia i szacunku, a wyraża to między innymi przez przynależność do Unii Europeiskiej. Szkoła Wyższa Ekonomi i Zarządzania, chcąc przybliżyć wartość i znaczenie funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polityki międzynarodowej, przygotowała studia pierwszego stopnia - licencjackie w trybie dziennym i zaocznym, podczas których poznasz tradycję, historię, kulturę i uwarunkowania społeczno - politycznych krajów wchodzących w skład Wspólnoty Europejskiej oraz ekonomię i stosunki międzynarodowe panujące pomiędzy nimi.

Europeistyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Studia te poświęcone są zjawiskom zachodzącym w Europie rozumianej jako wspólnota wspólnot. W centrum programu edukacyjnego znajdują się zagadnienia dotyczące uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, politycznych i prawnych zjednoczonej Europy oraz kulturowych aspektów procesu europejskiej integracji i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

Specjalności na kierunku Europeistyka
● Społeczeństwa i kultury Europy
● Systemy społeczno-gospodarcze współczesnej Europy
● Prawo Unii Europejskiej w zakresie finansowania działań społecznych
● Projekty europejskie i źródła ich finansowania

Opisy
● Społeczeństwa i kultury Europy
Studiując specjalizację Społeczeństwa i kultury Europy, zdobędziesz umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi; posiądziesz wiedzę na temat złożoności i zróżnicowania kulturowego Europy oraz współczesnych mechanizmów demokracji.

● Systemy społeczno-gospodarcze współczesnej Europy
Społeczno-gospodarcza analiza problematyki europejskiej wymaga wiedzy ekonomicznej i prawnej Unii Europejskiej. Studiując na tej specjalizacji, zdobędziesz wiedzę z zakresu gospodarki i prawa, historii oraz obecnego kształtu międzynarodowych stosunków gospodarczych, przebiegu liberalizacji gospodarki europejskiej i jej społecznych skutków, a także relacji handlowych Unii Europejskiej z państwami trzecimi.

● Projekty europejskie i źródła ich finansowania
Wybierając tę specjalizację, nabędziesz umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, sporządzania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, procedur zarządzania finansami i programami, zarządzania operacyjnego finansami, przygotowania i prowadzenia ocen programów i projektów, kontroli procesu, monitoringu programów i projektów.

Przedmioty na kierunku Europeistyka (6 semestrów)


Język obcy
Filozofia
Etyka
Informatyka
Socjologia
Społeczeństwo i kultura Europy
Politologia
Mikroekonomia
Makroekonomia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
Wstęp do prawoznawstwa
Prawo konstytucyjne
Historia społeczna Europy
Antropologia społeczna Europy
Regionalizm i federalizm Europy
Geografia polityczna i gospodarcza Europy
Instytucje Wspólnot Europejskich i zasady funkcjonowania UE
Procesy integracyjne w Europie
Finanse UE
Prawo wspólnotowe
Europejskie prawo gospodarcze
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa oraz wymiar sprawiedliwości w Europie
Polityki wspólnotowe
Społeczno-kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE
Polityka społeczna i prawo socjalne UE
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Integracja Polski z Unią Europejską
Blok zajęć specjalnościowych
Seminarium dyplomowe
Praktyki

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Studia stacjonarne
Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł4320 zł4320 zł4320 zł
Studia niestacjonarne
Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł4080 zł4320 zł4560 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2022 r.
● 5 % bonifikaty wpłacając czesne za semestr w dniach od 10 do 31 października 2022 r. oraz od 14 do 28 lutego 2023 r.

Podstawowym kryterium przyjęć na studia I stopnia (licencjat) w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest kolejność zgłoszeń, dlatego aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat. Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjat)
● rejestracja online
● podanie do Dziekana
● oryginał świadectwa dojrzałości
● dowód osobisty do wglądu
● dwie fotografie o wymiarach 35mm x 45mm

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl