Finanse i rachunkowość

Program studiów I stopnia

Program studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość jest tak skonstruowany, aby absolwenci mogli podejmować pracę na stanowiskach wymagających w miejscach pracy statusu wykształcenia wyższego, jak i kontynuować studia na drugim stopniu na tym samym lub różnych pokrewnych kierunkach.

Program studiów wyposaża absolwentów kierunku studiów Finanse i rachunkowość we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do pracy na różnych stanowiskach w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach życia gospodarczego i społecznego w tym także w charakterze właścicieli małych firm.
W programie studiów zamieszczone są przedmioty, których realizacja ma na celu osiągnięcie przez absolwenta założonych dla tego kierunku efektów kształcenia. Ważnym elementem programu jest także kształcenie praktyczne.
Program studiów jest na bieżąco weryfikowany poprzez badania ankietowe studentów w efekcie czego dokonano kilku zmian np. poprzez inne rozłożenie przedmiotów w poszczególnych semestrach.

Finanse i rachunkowość program studiów
(6 semestrów)


Język obcy | Język obcy specjalistyczny | Ochrona własności intelektualnej | Podstawy socjologii | Etyka Elementy logiki|Katolicka Nauka Społeczna | Demografia | Statystyka opisowa | Filozofia | Psychologia społeczna | Technologie informacyjne | Mikroekonomia | Makroekonomia | Matematyka | Podstawy prawa | Podstawy finansów | Podstawy rachunkowości | Matematyka finansowa | Rachunkowość finansowa | Bankowość | Finanse przedsiębiorstwa | Finanse publiczne | Prawo finansowe | Statystyka matematyczna i ekonomiczna | Analiza finansowa | Rynki finansowe | Ekonometria – modele decyzyjne | Ekonometria – modele opisowe | Ubezpieczenia | Organizacja i zarządzanie | Podstawy prawa UE | Blok zajęć specjalnościowych | Seminarium dyplomowe| Praktyki

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl