Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich PO POWER 2014-2020 pt.: „Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi dostępna dla niepełnosprawnych studentów”


III Oś Priorytetowa: Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych; IP: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego programu działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia dla studentów niepełnosprawnych w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi w okresie I 2021 - XII 2022.

Grupą docelową jest kadra uczelni, dydaktyczna, administracyjna i zarządzająca - 20 osób, w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn.

Cel będzie realizowany poprzez: wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni, wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego, wprowadzenie do strategii uczelni polityki zarządzania niepełnosprawnością oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Zadania:
Zadanie 1: Realizacja wsparcia w OBSZARZE STRUKTURA ORGANIZACYJNA i ARCHITEKTURA.
Zadanie 2: Realizacja wsparcia w OBSZARZE TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE.
Zadanie 3: Realizacja wsparcia w OBSZARZE SZKOLENIA PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Główne rezultaty:
-liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia – 1;
-liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności – 1.

Dofinansowanie projektu z UE: 589 857,00 zł.
Projekt realizowany w terminie: 01.01 2021 – 31.01.2022
Biuro Projektu: Łódź ul. Narutowicza 86

Kontakt:
Biuro Pełnomocnika Rektora ds. dostępności otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00