Kształcimy dla przyszłych pokoleń

Projekt unikatowy w skali Łodzi i Polski dla środowiska oświatowego: czynnej zawodowo kadry kierowniczej szkół oraz czynnych zawodowo nauczycieli wszystkich szczebli.

Kompleksowe rozwiązania i odpowiedzi na aktualne oczekiwania oraz wiedzę o rzeczywistych wymaganiach w dziedzinie oświaty na świecie - w oparciu o narzędzia:

  • Konferencja „Polak mały”
    wychowanie patriotyczne w szkole – wymóg ministerstwa czy potrzeba serca
  • Pogotowie konsultacyjne
    dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych
  • Kursy doskonalące/szkolenia Studia podyplomowe doskonalące

Wykwalifikowaną kadrę o uznanym dorobku naukowym oraz wysokich kompetencjach merytorycznych i społecznych.
Możliwość cyklicznej realizacji projektu szkoleń i kursów w okresie 3 lat.


Studia podyplomowe doskonalące
Dla czynnej zawodowo kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.
Czas trwania: 1 semestr - 120 godzin - 10 zjazdów
Termin: I lub II semestr 2018/2019

Koszt: 2 000 zł

Zapisz się

Treści programowe w ogólnym zarysie:

• Zarządzanie placówka oświatową.
• Nadzór pedagogiczny.
• Stosowanie prawa cywilnego i administracyjnego.
• Interpretacja przepisów prawa oświatowego oraz orzecznictwa sądów.
• Propozycje rozwiązań eksperckich.


Program szczegółowy studiów:

• Pogłębienie kompetencji w zakresie zarządzania szkołą, placówką oświatową.
• Możliwości bezpośredniego stosowania Konwencji Praw Dziecka i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
• Prawa rodziców i ich pełnomocników.
• Podstawy mediacji. Mediacje w szkole – zakres praw dyrektora/nauczyciela, mediatora i rodziców/ pełnoletniego ucznia.
• Sytuacje kryzysowe/nietypowe i związane z nimi kontrole instytucji nadrzędnych – prawne możliwości rozwiązywania kryzysów przez dyrektora szkoły/placówki.
• Kompetencje kluczowe – wskaźniki Rady Europy ds. Nauki.
• Prawa autorskie w systemie oświaty.
• Podstawy teorii wychowania w pracy wychowawczej szkoły/placówki.
• Kodeks postępowania administracyjnego w oświacie.
• Problemy i rozwiązania edukacji uczniów niepełno- sprawnych w szkołach ogólnodostępnych różnych typów.
• Promocja szkoły. Strona szkoły na portalach społecznościowych a ochrona danych osobowych.


Kursy dokształcająceDla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych.

Tematyka obejmuje:
Praktyczne zastosowanie teorii wychowania w pracy wycho- wawczej szkoły i placówki oświatowej.
Program kursu:
• Podstawy teorii wychowania integralnego.
• Wychowanie do wartości – jak rozumieć i realizować.
• Zabezpieczanie potrzeby bezpieczeństwa, więzi i autory- tetu w grupie rówieśniczej.
• Analiza Konwencji o prawach dziecka – czy rzeczywiście znamy i stosujemy.
• Elementy teorii wychowania w programie wychowaw- czo - profilaktycznym szkoły.


Czas trwania: 30 godz. - 3 zjazdy
Termin: listopad/grudzień 2018, marzec 2019

Koszt: 300 zł

Zapisz się

Dla nauczycieli języka polskiego nauczających dzieci cudzoziemców bądź dzieci obywateli polskich pobierających naukę w innych systemach oświaty.

Tematyka obejmuje:
Nauczanie j. polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży.
Program kursu:
• Nauczanie j. polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży.
• Podstawy prawne edukacji dzieci cudzoziemców bądź dzieci obywateli polskich pobierających naukę w innych systemach oświaty.
• Psychologiczne aspekty pracy i metody pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym.
• Podstawę programową nauczania języka polskiego dla cudzoziemców.


Czas trwania: 30 godz. - 3 zjazdy
Termin: listopad/grudzień 2018, marzec 2019

Koszt: 300 zł

Zapisz się

Dla kadry kierowniczej, nauczycieli i pracowników szkół i placówek oświatowych.

Tematyka obejmuje:
Prawa autorskie w systemie oświaty.
Program kursu:
• Wprowadzenie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
• Praktyczne aspekty funkcjonowania ustawy w obszarze oświaty.
• Użytek publiczny i użytek edukacyjny.
• Kwes e prawne wykorzystywania zasobów edukacyjnych w Internecie.
• Ochrona praw autorskich – publikacje własne nauczycieli.


Czas trwania: 10 godz. - 1 zjazdy
Termin: listopad/grudzień 2018, marzec 2019

Koszt: 200 zł

Zapisz się

Pogotowie konsultacyjne dla kadry kierowniczej

Oferta uzupełniająca

Cel:
Profesjonalna pomoc w zakresie zarządzania zdarzeniami nietypowymi i kryzysowymi w szkole/placówce oświatowej w oparciu o dostępność ekspertów z zakresu zarządzania, prawa oświatowego i samorządowego, zamówień publicznych i ochrony danych.
Spodziewane efekty skorzystania z naszych ofert:
Kursy doskonalące dla czynnych zawodowo nauczycieli pogłę- bią kompetencje zawodowe nauczycieli w wybranych obsza- rach, wzmocnią umiejętność stosowania twórczego działania w realizacji procesu edukacyjnego i wychowawczego, wyelimi- nują w Państwa pracy schematyczne działania w realizacji poszczególnych zadań oświatowych.


Czas trwania: 30 godz. - 3 zjazdy
Termin: listopad/grudzień 2018, marzec 2019

Koszt: 300 zł

Zapisz się

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl