Misja uczelniZałożona w roku 1996 uczelnia, od początku swego istnienia czerpie wzorce z prawie 90 – letniej salezjańskiej tradycji edukacyjnej w Łodzi oraz najlepszych doświadczeń światowej sieci szkół salezjańskich. Szkoła Wyższa Ekonomi i Zarządzania ma być dobrą uczelnią i jednocześnie pielęgnować swą tożsamość dążąc do formowania osobowości mocnych, chcących i umiejących budować dobro.


Uczelnia kształci studentów w oparciu o autorskie programy nauczania, spełniające wymagania ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego, których celem jest przygotowanie studentów do profesjonalnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie i respektowania zasad chrześcijańskich wartości. Uczelnia, oprócz przekazywania wiedzy, proponuje młodym ludziom odpowiednią formację moralną i duchową, istotną dla kształtowania dojrzałości społecznej, odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz rozumienia i doceniania etosu rzetelnej pracy. Szeroki wachlarz realizowanych zajęć ma ponadto na celu osiągnięcie przez studentów takich efektów kształcenia i umiejętności zawodowych, aby obok kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających statusu wyższego wykształcenia, mieli dobrą i szeroką podstawę do podjęcia dalszej nauki na pokrewnych kierunkach studiów. Wychodząc naprzeciw idei uczenia się przez całe życie, uczelnia proponuje podnoszenie kwalifikacji w formie studiów podyplomowych lub kursów dokształcających zgodnie z potrzebami gospodarczymi i społecznymi regionu i kraju.


Misją uczelni jest również umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia młodzieży także tej mniej zamożnej, która z różnych względów nie może tego celu realizować na studiach bezpłatnych w uczelniach publicznych. Realizacji tej misji sprzyja odpowiednie kształtowanie wysokości czesnego oraz staranny dobór kadry akademickiej.