Nauczanie drugiego przedmiotu

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe kwalifikacyjne – na kierunku Nauczanie drugiego przedmiotu. Studiując ten kierunek z wybraną przez siebie specjalnością, dzięki wykwalifikowanej kadrze akademickiej, zdobędziesz umiejętności z zakresu profesjonalnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w ich życiowych wyborach.


Opis kierunku
Celem studiów z zakresu „ nauczania przedmiotu” jest zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu
Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów na II i III etapie edukacyjnym, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje:
 • poszerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie dydaktyki przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych - warunkującej skuteczne prowadzenie procesu kształcenia w wybranym obszarze.
 • przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) określonego przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych,
 • kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w wybranym obszarze edukacyjnym
Ukończenie studiów podyplomowych daje uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu w szkole podstawowej (dla nauczycieli posiadających tytuł licencjata) oraz na wszystkich poziomach edukacyjnych ( dla nauczycieli posiadających dyplom studiów drugiego stopnia)

Uczestnicy
Studia skierowane są do nauczycieli przygotowujących się do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć), posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne
Wymagania od kandydata:
 • ukończone studia wyższe ( co najmniej pierwszego stopnia)
 • przygotowanie pedagogiczne

Tryb studiów
Studia niestacjonarne realizowane:
- w wersji wspomaganej e-learningiem
- w wersji on – line

Charakter studiów
Kwalifikacyjne

Czas trwania
Trzy semestry (350 godzin zajęć dydaktycznych + 60 godzin praktyki przedmiotowej)
Okres realizacji: czerwiec - maj lub wrzesień - sierpień

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Zgłoszenia:
- rekrutacja online lub telefoniczna
- złożenie kompletu wymaganych dokumentów.


Uzyskane dokumenty
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na druku wg obowiązujących przepisów MNiSW wydane przez Szkołę Wyższą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Miejsce zajęć
Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA
Ul. Urbanistów 3, Warszawa – Ochota, Zespół Szkół 26

Plan, program i wymiar godzin studiów spełnia wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych określone w :

 • Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z uzup. 2019r.)


TREŚCI KSZTAŁCENIA
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
 • Pedagogika etapów edukacyjnych
 • Podstawy merytoryczne nauczania przedmiotu
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotowa na wszystkich etapach edukacyjnych
 • Projektowanie, planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Metodyka nauczania przedmiotu na etapie lub etapach edukacyjnych
 • Technologie informacyjne i multimedialne w nauczaniu geografii
 • Zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony p. pożarowej
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Praktyka metodyczno-przedmiotowa
Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji

Koszt studiów
 • 2300 ZŁ + 100 ZŁ opłata rejestracyjna (bezzwrotna)
 • Możliwość opłaty w ratach (raty nie są oprocentowane !)
 • Konto: Santander Bank Polska, 14 1090 1043 0000 0001 0808 1491

Rabaty
Dla naszych absolwentów zniżki na kolejne kierunki studiów (300 – 400 zł)

Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA
90-139 Łódź, ul. G. Narutowicza 86
Biuro w Warszawie: ul. Urbanistów 3, pok.3, Zespół Szkół nr 26
tel. +48 601 151 389 lub +48 506 942 234 od 11.00 do 17.00
e-mail: edukacja@idkp.edu.pl, podyplomowe@sweiz.pl
www.sweiz.pl

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA
dr inż. Ewa Krzywańska
e-mail: e.krzywanska@idkp.edu.pl

WARUNKIEM PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE PEŁNEGO KOMPLETU DOKUMENTÓW:
 • Kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania) Deklaracja RODO (do pobrania)
 • Odpis dyplomu/dyplomów ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia) potwierdzających zdobycie wiedzy merytorycznej z danego przedmiotu (rodzaju zajęć) (Odpis lub jego kopia poświadczona „za zgodność”)
 • Fotografia - 1 sztuka (format jak do dowodu osobistego)
 • DOWÓD OSOBISTY TYLKO DO WGLĄDU
 • Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego do pełnienia roli nauczyciela, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów wypisanego na dyplomie

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line, dokumenty należy złożyć:
 • W Centrum Studiów Podyplomowych „EDUKACJA” w biurze rekrutacyjnym: Zespół Szkół nr 26, ul. Urbanistów 3, pok. 3, Warszawa-Ochota - weekendy
 • W okresie lipiec – sierpień – po uzgodnieniu telefonicznym
 • Podczas pierwszych zjazdów – w miejscu odbywania się zajęć


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania


Kontakt
ul. Narutowicza 86
90-139 Łódź

tel. 530 600 310, (+48) 42 642 30 50
e-mail: rektorat@swseiz.pl

Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA


Kontakt
ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

tel. 601 151 389, 506 942 234
e-mail: e.krzywanska@idkp.edu.pl, edukacja@idkp.edu.pl