Oferta studiów SWEiZ

W roku akademickim 2021/22 Uczelnia oferuje programy studiowania w ramach studiów I stopnia na kierunkach społeczno-ekonomicznych z nowymi, ciekawymi specjalnościami, które po ich ukończeniu umożliwiają zrealizowanie interesujących ścieżek kariery zawodowej.

Dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I, II lub III stopnia, pragnących poszerzyć swoja wiedzę lub zdobyć nowe umiejętności. Uczelnia posiada unikalną, atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych. Programy dla wybranych Specjalności oferujemy po ukończeniu I roku. Wraz z zajęciami praktycznymi, w tym w instytucjach Unii Europejskiej i wiodących przedsiębiorstwach krajowych związanych z profilem kształcenia są kontynuowane na roku II i III.

Kierunek jest uruchamiany przy minimum 30 kandydatach dla studiów stacjonarnych i minimum 20 kandydatach dla studiów niestacjonarnych. Zajęcia dla studiujących w trybie niestacjonarnym odbywają się w piątki i soboty.

Studia I stopniaADMINISTRACJA


Administracja urzędów i instytucji państwowych

Absolwenci tej specjalności znajdą pracę m.in. w krajowej administracji skarbowej, instytucjach samorządowych lokalnych i centralnych, instytucjach społeczno-opiekuńczych, realizujących rządową politykę rodzinną i senioralną oraz zadania związane z bezpieczeństwem państwa i zarządzaniem kryzysowym.


Kadry dla instytucji europejskich i międzynarodowych

Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę i kwalifikacje do pracy w agendach i urzędach unijnych oraz instytucjach międzynarodowych o zasięgu globalnym.


Dowiedz się więcej

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Bankowość i finanse międzynarodowe

Studenci tej specjalności zdobywają zatrudnienie w sektorze bankowym, w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym ( giełdy, biura maklerskie) oraz w działach pionu finansowego instytucji i podmiotów gospodarczych o charakterze międzynarodowym.


Rachunkowość i finanse w sektorze publicznym, spółdzielczym i prywatnym

Studenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w działach księgowości, biurach audytorskich, rachunkowych oraz w przedsiębiorstwach opartych na kapitale spółdzielczym i prywatnym.


Dowiedz się więcej

ZARZĄDZANIE


Zarządzanie w biznesie polsko-chińskim

W oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów w dziedzinie współpracy z rynkami azjatyckimi, chcemy przygotować naszych studentów do współpracy polskich firm z biznesem w Chinach. W trakcie praktycznych zajęć słuchacze zdobędą wiedzę na temat chińskiej kultury biznesu i jej specyfiki, a także nauczą się metod negocjacji z chińskimi partnerami.


Marketing biznesu

Specjalizacja ta przeznaczona jest dla obecnej oraz przyszłej kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, specjalistów różnych dziedzin gospodarki, a także doradców i konsultantów operujących w sferze praktyki gospodarczej oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą rozwijać nowe lub też rozszerzać i doskonalić dotychczasowe umiejętności.


Dowiedz się więcej

EUROPEISTYKA


Społeczeństwa i kultury Europy

Studiując specjalizację Społeczeństwa i kultury Europy, zdobędziesz umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi; posiądziesz wiedzę na temat złożoności i zróżnicowania kulturowego Europy oraz współczesnych mechanizmów demokracji.


Projekty europejskie i źródła ich finansowania

Wybierając tę specjalizację, nabędziesz umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, sporządzania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, procedur zarządzania finansami i programami, zarządzania operacyjnego finansami, przygotowania i prowadzenia ocen programów i projektów, kontroli procesu, monitoringu programów i projektów.


Dowiedz się więcej

Studia podyplomoweMEDYCYNA I ZDROWIE


Psychodietetyka »
 

Studia podyplomowe o wybranej tematyce są uruchamiane przy minimum 15 kandydatach.

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl