Pedagogika

Studia I stopnia

Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia – licencjat w trybie dziennym i zaocznym na kierunku Pedagogika. Studiując ten kierunek z wybraną przez siebie specjalnością, dzięki wykwalifikowanej kadrze akademickiej, zdobędziesz umiejętności z zakresu profesjonalnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w ich życiowych wyborach.

Studiując pedagogikę w naszej uczelni, zdobędziesz wysokie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wychowawczo-resocjalizacyjnych.

Specjalności na kierunku Pedagogika
● Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii
● Pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji

Opisy
● Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii
Studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, masz możliwość zdobycia dwóch specjalności w trakcie jednych studiów. Studiowanie tej specjalności daje podstawowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z dziećmi, zwłaszcza na etapach edukacji elementarnej: przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela klas początkowych, który potrafi prowadzić zajęcia w systemie zintegrowanym, a w tym zna i potrafi realizować założenia edukacji polonistycznej, środowiskowej, matematycznej, artystyczno-technicznej, wychowania fizycznego i zdrowotnego. Jest on też przygotowany do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, potrzebującymi indywidualnej pomocy w zakresie korygowania zaburzeń utrudniających uczenie się. Zdobywa ponadto rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się, organizowania i prowadzenia specjalistycznych zajęć terapii pedagogicznej.

● Pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji
Specjalność jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyką z zakresu podstaw teoretycznych pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki resocjalizacji oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego. Specjalność skierowana jest do osób chcących podjąć pracę z trudną młodzieżą czy osobami objętymi procesem resocjalizacji. Absolwent specjalności resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji nabędzie wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwiązywania konfliktów społecznych, negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Po ukończeniu kierunku pedagogika możesz podjąć pracę w:
● przedszkolu
● szkole podstawowej
● ośrodku kultury
● świetlicy środowiskowej
● poradni pedagogiczno-psychologicznej
● placówce opiekuńczo-wychowawczej

Przedmioty na kierunku Pedagogika (6 semestrów)


Język obcy
Technologie informacyjne
Pedagogika ogólna
Psychologia ogólna
Podstawy prawa
Historia myśli pedagogicznej
Teoretyczne podstawy wychowania
Wprowadzenie do pedagogiki
Nauka o administracji
Psychologia rozwojowa
Socjologia rodziny
Teoretyczne podstawy kształcenia (Dydaktyka)
Pedagogika społeczna
Metody badań pedagogicznych
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pedagogika rodziny
Socjologia wychowania
Współczesne kierunki wychowania
Pedagogika chrześcijańska
Patologie społeczne i profilaktyka uzależnień
Filozofia wychowania
Diagnostyka pedagogiczna
Blok zajęć specjalnościowych
Seminarium dyplomowe
Praktyki
I inne


Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Studia stacjonarne
Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł4320 zł4320 zł4320 zł
Studia niestacjonarne
Opłata rejestracyjnaOpłata w I roku studiówOpłata w II roku studiówOpłata w III roku studiów
85 zł3840 zł4080 zł4320 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2020 r.
● 5 % bonifikaty wpłacając czesne za semestr w dniach od 10 do 31 października 2020 r. oraz od 14 do 28 lutego 2021 r.

Podstawowym kryterium przyjęć na studia I stopnia (licencjat) w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest kolejność zgłoszeń, dlatego aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat. Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjat)
● rejestracja online
● podanie do Dziekana
● oryginał świadectwa dojrzałości
● dowód osobisty do wglądu
● dwie fotografie o wymiarach 35mm x 45mm

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl