Regulamin studiów w SWEiZ w Łodzi uchwalony przez Senat w dniu 30 września 2019 r.

REGULAMIN STUDIÓW W SZKOLE WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Studia w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwanej dalej Uczelnią, są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
2) Statutu Uczelni, zwanego dalej „Statutem”,
3) Regulaminu studiów w Uczelni, zwanego dalej „Regulaminem studiów”.
2. Regulamin studiów dotyczy studiów pierwszego stopnia prowadzonych w Uczelni w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

§ 2

1. Zwierzchnikiem wszystkich studentów Uczelni jest Rektor.
2. W sprawach związanych z tokiem studiów w pierwszej instancji rozstrzyga Dziekan o ile przepisy nie zastrzegają danej sprawy do kompetencji innego organu Uczelni.
3. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dziekanacie. Do odwołania należy dołączyć dokumenty lub opinie uzasadniające odwołanie. Dziekan powinien wyrazić na piśmie swoją opinię w przedmiocie odwołania. Odwołanie z opinią i z załącznikami Dziekan przekazuje do rozpatrzenia Rektorowi w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania.
4. Jeżeli Dziekan uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania zmienić decyzję, której odwołanie dotyczy, bez przekazywania sprawy Rektorowi.

§ 3

1. Studenci tworzą samorząd studencki.
2. Organy samorządu studenckiego uczestniczą w podejmowaniu decyzji w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania studentów na zasadach określonych w Statucie Uczelni oraz w Regulaminie studiów.
3. Przedstawiciele studentów wchodzą w skład Senatu Uczelni.

 

2. PODEJMOWANIE STUDIÓW

§ 4

1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów w wyniku:
1) rekrutacji, której warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia określa uchwała Senatu Uczelni,
2) potwierdzenia efektów uczenia się dokonanych na warunkach określonych w Ustawie,
3) przeniesienia się studenta z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.
2. Studia w Uczelni są odpłatne.
3. Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie przez kandydata na studia umowy z Uczelnią, ustalającej warunki odpłatności za usługi edukacyjne na zasadach określonych przez Kanclerza Uczelni.

§ 5

1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta Uczelni z chwilą złożenia, także w formie pisemnej ślubowania o treści określonej w Statucie.
2. Po złożeniu ślubowania student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg studiów i uzyskane efekty uczenia się.

 

3. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 6

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Rok akademicki obejmuje:
1) dwa czternastotygodniowe semestry, w czasie, których prowadzone są zajęcia dydaktyczne:
a) semestr zimowy,
b) semestr letni,
2) cztery sesje egzaminacyjne:
a) dwie zimowe – zwykłą i poprawkową,
b) dwie letnie – zwykłą i poprawkową,
przy czym sesje zwykłe odbywają się w czasie wolnym od zajęć, a letnia sesja poprawkowa trwa do końca września,
3) praktykę, odbywającą się w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, w terminach wynikających z planu i programu studiów.
3. Na studiach prowadzonych w formie niestacjonarnej zajęcia w semestrach odbywają się w czasie co najmniej dziesięciu dwu- lub trzydniowych zjazdów.
4. W uzasadnionych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą się rozpocząć przed 1 października.
5. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala corocznie Rektor zarządzeniem, w którym określa terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, czas trwania sesji egzaminacyjnych oraz okresy wakacji. Ustalenia te podawane są do wiadomości, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.
6. Rektor może określić pewne dni, jako wolne od zajęć dydaktycznych (dni rektorskie). Terminy dni rektorskich podawane są do wiadomości wraz z organizacją roku akademickiego, a w wyjątkowych przypadkach – z co najmniej dziennym wyprzedzeniem.
7. Szczegółowe rozkłady zajęć ustala Dziekan i podaje je do wiadomości wraz z wykazem egzaminów i zaliczeń obowiązujących w danym semestrze, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru.
8. Informacje, o których mowa w ust. 4-7 podawane są do wiadomości w wersji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni i dodatkowo poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej w budynku Uczelni.

§ 7

1. Studia odbywają się według planów studiów i programów kształcenia.
2. Plan studiów i program kształcenia jest uchwalany przez Senat Uczelni najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego cykl kształcenia i podawany do wiadomości w wersji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni w terminie 7 dni od uchwalenia.

§ 8

Nauczyciel akademicki przedstawia studentom na pierwszych zajęciach z prowadzonego przedmiotu informacje odnoszące się do:
1) opisu przedmiotu, zawierającego założone efekty uczenia się, programu zajęć i wykazu zalecanej literatury,
2) wymaganej formy uczestnictwa w zajęciach, zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, trybu, form i terminów zaliczania zajęć, metod i kryteriów oceniania uzyskanych efektów uczenia się, zasad ustalania oceny, terminów i sposobów ogłaszania wyników zaliczenia lub egzaminu,
3) terminów i miejsca konsultacji.

§ 9

Student będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do Dziekana z wnioskiem o wyznaczenie dla niego opiekuna. Opiekun określa i przedstawia Dziekanowi szczególne potrzeby studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

§ 10

1. Organizację studenckich praktyk zawodowych wynikających z planu studiów i programu kształcenia określa Rektor. Tryb odbywania praktyki – ciągły lub śródroczny – określa program kształcenia.
2. Niezwłocznie po zakończeniu praktyki student zobowiązany jest wystąpić o jej zaliczenie. Zaliczenie praktyki powinno nastąpić najpóźniej do końca piątego semestru studiów i jest warunkiem zaliczenia tego semestru.
3. Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez studenta sprawozdanie z jej przebiegu oraz zaświadczenie potwierdzające okres odbycia praktyki z podaniem terminów jej rozpoczęcia i zakończenia, podpisane przez przedstawiciela instytucji, w której praktyka została zrealizowana.
4. Zaliczenia praktyki dokonuje Dziekan.
5. Liczba punktów ECTS przypisana za odbycie praktyki, określona jest w programie kształcenia, przy czym za 1 tydzień praktyki przypisuje się co najmniej 1 punkt ECTS.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 11

Student Uczelni ma prawo do:
1) studiowania zgodnie z planem studiów i programem kształcenia obranego kierunku,
2) studiowania na kilku prowadzonych w Uczelni kierunkach studiów,
3) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia,
4) studiowania według indywidualnej organizacji studiów,
5) przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
6) zmiany kierunku lub trybu studiów,
7) zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań naukowych, korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, biblioteki, urządzeń i środków Uczelni, a także z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
8) uczestniczenia w wykładach prowadzonych w Uczelni na wszystkich kierunkach,
9) otrzymywania od prowadzących zajęcia wyczerpujących informacji na temat oceny postępów w nauce,
10) uzyskania urlopu od zajęć dydaktycznych na zasadach określonych w Regulaminie studiów,
11) odwoływania się do właściwych organów w razie naruszenia jego uprawnień,
12) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,
13) oceny pracy nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni,
14) uczestniczenia w organizowanych dla studentów formach wypoczynku,
15) korzystania z różnych form opieki duszpasterskiej, a zwłaszcza duszpasterstwa akademickiego,
16) poszanowania godności osobistej przez każdego członka społeczności akademickiej,
17) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich,
18) uzyskiwania świadczeń, nagród i wyróżnień na zasadach określonych w Ustawie, Regulaminie studiów oraz w odrębnych przepisach.

§ 12

1. W szczególnych przypadkach student może zmienić kierunek studiów.
2. Zmiana kierunku nastąpić może po zaliczeniu semestru na kierunku, na którym student rozpoczął studia.
3. Zgody na zmianę kierunku studiów udziela Dziekan wydziału właściwego dla kierunku, na który student zamierza się przenieść, określając jednocześnie semestr, na który student zostaje wpisany i obowiązki studenta w zakresie uzupełnienia różnic wynikających z planu studiów i programu kształcenia oraz terminy wykonania tych obowiązków, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się.

§ 13

1. Student może studiować poza kierunkiem podstawowym, na innym kierunku/ach lub w innych szkołach wyższych.
2. Studia, na dodatkowym kierunku/ach w Uczelni mogą być podjęte po zaliczeniu pierwszego roku studiów na kierunku podstawowym.
3. Decyzję o przyjęciu na dodatkowy kierunek i wpisaniu na semestr studiów w Uczelni podejmuje Dziekan wydziału właściwego dla tego kierunku.
4. Student zobowiązany jest do równoczesnego realizowania pełnych programów kształcenia przewidzianych dla dwóch lub więcej kierunków, z tym że te same przedmioty przewidziane w kilku programach kształcenia realizowane są tylko raz – w większym wymiarze czasowym, a uzyskane za takie przedmioty punkty ECTS podlegają uznaniu.

§ 14

1. Student może – za zgodą Dziekana – przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne na tym samym kierunku studiów. W tym samym trybie student może przenieść się ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne.
2. W razie takiego przeniesienia Dziekan określa warunki, tryb i terminy uzupełnienia różnic wynikających z planu studiów i programu kształcenia, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami uczenia się.

§ 15

Student Uczelni może przenieść się do innej szkoły wyższej pod warunkiem wypełnienia zobowiązań względem Uczelni, potwierdzonych kartą obiegową. Uczelnia gwarantuje studentowi przenoszącemu się do innej uczelni krajowej lub zagranicznej udostępnienie wykazu osiągnięć (ocen i punktów ECTS, o których mowa w § 26) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia oraz efektom uczenia się na danym kierunku studiów prowadzonym w Uczelni.

§ 16

1. Student innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej, który zaliczył co najmniej jeden semestr studiów, może przenieść się do Uczelni na ten sam lub pokrewny kierunek studiów.
2. Zgody na przeniesienie udziela Dziekan wydziału prowadzącego kierunek studiów, na który student zamierza się przenieść, na podstawie dokumentów przedstawionych przez studenta, a potwierdzających uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów na studiowanym w innej uczelni kierunku, poziomie i profilu kształcenia, co stanowi podstawę uznania ich wyników i uzyskanych punktów ECTS w Uczelni.
3. Po przyjęciu w powyższym trybie na studia w Uczelni, Dziekan określa semestr, na który student zostaje wpisany i określa różnice programowe oraz warunki, termin i tryb ich uzupełnienia przez studenta, przy uwzględnieniu uzyskanych przez studenta efektów uczenia się.

§ 17

Formalności związane ze zmianą kierunku studiów lub szkoły wyższej powinny być zakończone najpóźniej do 15 października w semestrze zimowym lub do 28 lutego w semestrze letnim.

§ 18

Student przyjęty na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia:
1) jest zwolniony z obowiązku realizacji zajęć, których efekty zostały uznane,
2) uzyskuje wpisanie z urzędu oceny zaliczonego w trybie weryfikacji efektów uczenia się przedmiotu i punktów ECTS przypisanych do tego przedmiotu w planie studiów i programie kształcenia w Uczelni,
3) ma prawo do studiowania według indywidualnego planu i programu studiów.

§ 19

1. Studenci, których średnia ocen wynosi, co najmniej 4, 0 – od drugiego roku studiów mogą ubiegać się o indywidualny plan studiów i program kształcenia.
2. Indywidualny plan studiów i program kształcenia przyznawany jest studentowi w celu umożliwienia mu:
1) wzbogacenia wiedzy i umiejętności ponad ustalone efekty uczenia się wynikające z programu studiów na danym kierunku studiów,
2) studiowania na dwóch lub więcej kierunkach, w tym – prowadzonych także w innej uczelni,
3) udziału w pracach naukowych i badawczych,
4) odbywania części studiów za granicą.
3. Decyzje w sprawie przyznania indywidualnego planu studiów i programu kształcenia podejmuje Dziekan na wniosek studenta.
4. Indywidualny plan studiów i program kształcenia jest realizowany pod kierunkiem opiekuna naukowego powołanego przez Dziekana. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
5. Indywidualny plan studiów i program kształcenia opracowany przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym zatwierdza Dziekan.
6. Indywidualny plan studiów i program kształcenia może określać:
1) zamianę niektórych przedmiotów na inne, uwzględniając jednak wymagania wynikające z programów kształcenia i przy zachowaniu efektów uczenia się określonych w programie kształcenia; łączna liczba obowiązkowych zaliczeń i egzaminów nie może w takim przypadku być niższa niż przewidziana zwykłym tokiem studiów,
2) rozszerzenie efektów uczenia się określonych w programie kształcenia,
3) indywidualny harmonogram studiów polegający na określeniu semestrów, w których obowiązują poszczególne zaliczenia, egzaminy i praktyki zawodowe,
7. Student nierealizujący należycie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia może być, na wniosek opiekuna naukowego, skierowany przez Dziekana na kontynuowanie studiów w zwykłym trybie. Student może również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. Dziekan określa wówczas terminy uzyskania brakujących zaliczeń i złożenia brakujących egzaminów oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych na danym kierunku studiów.

§ 20

1. Dziekan może przyznać studentowi na jego wniosek prawo do indywidualnej organizacji studiów. Dotyczy to w szczególności studentów:
1) samotnie wychowujących dzieci,
2) kobiet w ciąży,
3) matek dzieci w wieku do 1 roku,
4) przewlekle chorych lub niepełnosprawnych,
5) pełniących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,
6) odbywających staże zagraniczne,
7) przyjętych w poczet studentów Uczelni po rozpoczęciu roku akademickiego,
8) powracających z urlopu lub ponownie przyjętych na studia,
9) przenoszących się z innych uczelni.
2. Okoliczności uzasadniające przyznanie indywidualnej organizacji studiów muszą być przez studenta udokumentowane.
3. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu przez Dziekana sposobu realizacji planu studiów.
4. Dziekan w porozumieniu z kierownikami jednostek dydaktycznych odpowiedzialnych za poszczególne przedmioty ustala sposób uczestniczenia studenta w zajęciach dydaktycznych oraz formy ich zaliczania, sposoby odbywania praktyk oraz realizowania innych obowiązków studenckich. Ustalenia te sporządzane są na piśmie,  w dwóch egzemplarzach, z których jeden służy studentowi, jako podstawa do realizacji programu kształcenia, a drugi znajduje się w aktach studenta.
5. Dziekan może wyrazić zgodę na roczny okres zaliczeniowy studiów.

§ 21

1. Student Uczelni zobowiązany jest wykorzystywać możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Uczelnia, terminowo uzyskiwać zaliczenia, składać egzaminy oraz odbywać praktyki zawodowe, postępować zgodnie z treścią ślubowania, Statutem Uczelni i Regulaminem studiów, dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni, okazywać szacunek pracownikom i studentom Uczelni, dbać o mienie Uczelni.
2. Student zobowiązany jest powiadomić dziekanat o zmianie nazwiska lub adresu zamieszkania, a także okolicznościach wpływających na wstrzymanie lub wysokość przyznanego w Uczelni świadczenia.

§ 22

Za postępowanie uchybiające godności studenta lub naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, na zasadach określonych w Ustawie i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w Statucie Uczelni.

§ 23

1. Student zobowiązany jest do terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków wynikających z planu studiów i programu kształcenia.
2. Nieobecność studenta na zajęciach obowiązkowych powinna być niezwłocznie usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim lub innymi przyczynami losowymi.
3. Prowadzący zajęcia określa sposób i terminy wyrównania zaległości.
4. Prowadzący zajęcia może odmówić studentowi prawa wyrównania zaległości spowodowanych nieusprawiedliwioną nieobecnością albo określić tryb odmienny od przewidzianego planem zajęć, jeśli wyrównanie zaległości wymagałoby zorganizowania dodatkowych zajęć. O warunkach takich prowadzący zajęcia powiadamia studentów na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.

§ 24

1. Student może w każdym czasie zrezygnować ze studiów, składając Dziekanowi pisemną rezygnację.
2. Rezygnacja staje się skuteczna po uiszczeniu przez studenta zaległych opłat.
3. Dziekan skreśla studenta z listy studentów niezwłocznie po stwierdzeniu skuteczności rezygnacji.

 

5. ZALICZENIE STUDIÓW

§ 25

1. Weryfikacji efektów uczenia się w czasie semestru i sesji egzaminacyjnej dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, uwzględniając uzyskane przez studenta: wiedzę, umiejętności i kompetencje.
2. Wyniki weryfikacji efektów uczenia się znajdują odzwierciedlenie w dokumentacji, o której mowa w § 27.

§ 26

1. W Uczelni, na wszystkich kierunkach i formach studiów, stosowany jest – poza rozliczeniem merytorycznym wyrażonym ocenami uzyskanymi przez studenta – system punktowy ECTS. Student uzyskuje punkty za zaliczenie każdego z przedmiotów, praktyki zawodowej, przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, przewidzianych w planie studiów i  programie kształcenia. Punkty przypisane danemu przedmiotowi, określone są w planie studiów
i programie kształcenia; 1 punkt ECTS powinien odpowiadać nakładowi 25 – 30 godzin pracy studenta. Liczba punktów ECTS ustalona na semestr musi wynosić od 27 do 33. Punkty podlegają kumulacji. Łączna ich liczba wymagana do ukończenia studiów nie może być niższa, niż 180.
2. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie wymagania określone w planie studiów i programie kształcenia oraz osiągnie założone efekty uczenia się.
3. Efektom kształcenia uzyskanym w innych uczelniach nadaje się punkty ECTS odpowiadające punktom przypisanym do efektów kształcenia  w Uczelni.
4. Dziekan może uznać zaliczone już przedmioty oraz uzyskane w związku z tym punkty ECTS w przypadku:
1) powtarzania roku,
2) zmiany kierunku studiów,
3) wznowienia studiów,
4) udziału w programie wymiany studenckiej, do którego Uczelnia przystąpiła,
5) zaliczenia przedmiotów na innym kierunku.
5. Podejmując decyzję, Dziekan kieruje się zbieżnością efektów kształcenia przedmiotu, uwzględniając w szczególności brak różnic w treściach programowych danego przedmiotu, formę i wymiar zajęć, formę ich zaliczenia oraz wymagania procesu dydaktycznego.

§ 27

1. Dokumentację weryfikacji efektów uczenia się stanowią:
1) protokoły zaliczenia przedmiotu/protokoły egzaminacyjne,
2) karty okresowych osiągnięć studenta,
3) indeksy.
2. Przeprowadzający egzamin lub zaliczenie nauczyciel akademicki, niezwłocznie po ustaleniu jego wyniku, dokonuje wpisu wystawionej oceny do tej dokumentacji.

§ 28

1. Okresem zaliczeniowym w Uczelni jest semestr. Dziekan może wyrazić zgodę na roczny okres zaliczeniowy studiów w razie przyznania studentowi indywidualnego planu studiów i programu kształcenia albo indywidualnej organizacji studiów, studentowi łączącemu specjalizacje, kształcącemu się na dwóch lub więcej kierunkach, a także studentowi będącemu osobą niepełnosprawną.
2. Zaliczenie każdego semestru/roku powinno nastąpić w sposób i w terminie określonym przez Rektora w zarządzeniu o organizacji roku akademickiego. Zaliczenia semestru/roku w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta dokonuje Dziekan.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności losowych, Dziekan może przedłużyć terminy uzyskiwania zaliczeń oraz składania egzaminów, nie więcej jednak niż o miesiąc (przedłużenie sesji). O dalszym przedłużeniu sesji – także nie więcej niż o miesiąc – decyduje Rektor.
4. Zaliczenie semestru/roku odbywa się po złożeniu przez studenta przewidzianych planem studiów i programem kształcenia lub harmonogramem, o którym mowa w § 19 ust. 6 pkt 3 – egzaminów i uzyskaniu zaliczeń.
5. Jeżeli program studiów przewiduje zajęcia do wyboru, studenta obowiązuje odbycie zajęć, uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów z przedmiotów, które wybrał.
6. W celu uzyskania zaliczenia semestru/roku student składa w dziekanacie indeks oraz kartę okresowych osiągnięć.
7. W przypadku otrzymania na egzaminie oceny niedostatecznej, student składa w dziekanacie indeks i kartę okresowych osiągnięć w celu uzyskania karty poprawkowej, stanowiącej załącznik do karty okresowych osiągnięć.
8. Student, który nie zaliczył w terminie, co najwyżej dwóch przedmiotów, ale uzyskał, co najmniej 20 punktów ECTS ustalonych na semestr/40 punktów ECTS ustalonych na rok, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze/roku studiów (wpis warunkowy), jeżeli złoży wniosek o takie zezwolenie w terminie 14 dni od zakończenia semestru/roku, którego nie zaliczył. W przypadku przedłużenia sesji termin ten biegnie od upływu terminu przedłużenia.
9. Warunkowy wpis oznacza dla studenta obowiązek powtórzenia przedmiotu, którego nie zaliczył.
10. Na czas powtarzania przedmiotu Dziekan przyznaje studentowi indywidualną organizację studiów. Przepis § 20 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
11. Zaliczenie semestru/roku studiów, na który student został warunkowo wpisany nie może nastąpić wcześniej, niż zaliczenie semestru/roku poprzedniego.
12. Zaliczenie ostatniego semestru/roku studiów uwarunkowane jest złożeniem pracy dyplomowej u promotora/konspektem przygotowanej prezentacji na egzamin dyplomowy, udokumentowanym przez zaliczenie seminarium dyplomowego w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć.
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do studiów na dwóch lub więcej kierunkach w Uczelni, z tym że wymagania odnoszące się do minimalnej liczby punktów ECTS, od uzyskania których zależy wpis warunkowy ustala Dziekan wyrażając zgodę na takie studia.

§ 29

1. Warunki i tryb uzyskania zaliczenia przedmiotu ustalane są przez Kierownika właściwej jednostki dydaktycznej.
2. Zaliczenia przedmiotu nieobjętego egzaminem dokonuje prowadzący na podstawie obecności i aktywności studenta na zajęciach, uzyskanych ocen w trakcie zajęć lub wyników sprawdzianów oceniających uzyskane efekty uczenia się.
3. Zaliczenia zajęć sprzed miotu nieobjętego egzaminem mogą być uzyskiwane do końca sesji egzaminacyjnej.
4. Zaliczenia zajęć wchodzących w skład przedmiotu objętego egzaminem dokonuje prowadzący zajęcia. W razie nieuzyskania zaliczenia przed wyznaczoną datą egzaminu, student traci prawo do składania egzaminu w pierwszym terminie.
5. W razie istotnego niedopełnienia przez studenta warunków określonych w ust.1-4 prowadzący zajęcia powinien odmówić ich zaliczenia i wpisać do indeksu ocenę niedostateczną. Studentowi przysługuje wówczas prawo odwołania się do Dziekana w terminie trzech dni. Po decyzji Dziekana przywracającej studentowi prawo zaliczenia, Kierownik Katedry powołuje komisję, której przewodniczy. W skład komisji wchodzi ponadto prowadzący zajęcia oraz przedstawiciel samorządu studenckiego. Komisja przeprowadza komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta.
6. Za zgodą prowadzącego zajęcia, student może uzyskiwać zaliczenia w czasie roku akademickiego przed sesją egzaminacyjną.

§ 30

1. Egzaminy przeprowadzane są w czasie sesji egzaminacyjnej przez osobę wykładającą dany przedmiot. Za zgodą egzaminatora student może składać egzaminy w czasie roku akademickiego, przed sesją egzaminacyjną. Egzamin składany przed sesją egzaminacyjną traktuje się jak egzamin składany w czasie sesji w pierwszym terminie.
2. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej, testowej, a także w połączeniu tych form, o ile wymaga tego specyfika przedmiotu. Forma egzaminu, jego zakres oraz wykaz materiałów źródłowych i podręczników niezbędnych dla przygotowania się do egzaminu powinny być podane do wiadomości studentom na początku zajęć z danego przedmiotu.
3. Dla każdego egzaminu ustalane są dwa terminy: termin pierwszy i poprawkowy, odległe od siebie, co najmniej o 7 dni.
4. Terminy i miejsce egzaminów ustalane są, przez osobę wykładającą dany przedmiot w porozumieniu ze studentami na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej i podawane do wiadomości Dziekana.
5. Student nie może być zobowiązany do zdawania więcej niż jednego egzaminu w jednym dniu.
6. Dziekan może zmienić terminy, o których mowa w ust. 4 na wniosek zarządu samorządu studenckiego.
7. Student zgłaszający się na egzamin powinien posiadać ważny indeks oraz kartę okresowych osiągnięć/kartę poprawkową z zaliczeniami zajęć dydaktycznych objętych danym przedmiotem.
8. Student, który usprawiedliwił nieprzystąpienie do egzaminu w sposób określony w  § 23 ust. 2 zachowuje prawo do składania egzaminu w pierwszym terminie w innym dniu wyznaczonym przez egzaminatora, pod warunkiem zgłoszenia się do egzaminatora lub dziekanatu niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności.
9. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu lub niedochowanie przez studenta warunku określonego w ust. 8 oraz utrata prawa do składania egzaminu w pierwszym terminie w przypadku określonym w § 29 ust. 4 zdanie 2 – jest równoznaczne z oceną niedostateczną z przedmiotu. Wpisu tej oceny do protokołu, indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta dokonuje Dziekan.
10. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną w pierwszym terminie, ma prawo składania egzaminu poprawkowego. Przepisy ust. 8-10 stosuje się odpowiednio.
11. Student nie traci prawa do składania egzaminu w innym terminie, jeżeli egzamin w wyznaczonym uprzednio terminie nie odbył się z powodu nieobecności egzaminatora. Wyznaczenie nowego terminu nie może kolidować z terminami innych egzaminów przewidzianych planem sesji egzaminacyjnej.
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie egzaminu przez wykładowcę przedmiotu jest niemożliwe, Dziekan wyznacza na egzaminatora innego nauczyciela akademickiego.

§ 31

1. W przypadku wystąpienia bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów w terminach sesji egzaminacyjnej, a w szczególności w przypadku choroby studenta, zdarzenia losowego, urodzenia dziecka lub sprawowania nad nim opieki albo wystąpienia innych uzasadnionych powodów, student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesuniecie terminów składania egzaminów.
2. Decyzję o przesunięciu terminów składania egzaminów podejmuje Dziekan na podstawie przedłożonych dokumentów.
3. Termin składania egzaminu na zasadach określonych wyżej, nie może być przesunięty więcej niż o dwa miesiące od końca okresu zaliczeniowego na danym kierunku studiów.

§ 32

Studentom niepełnosprawnym Dziekan przyznaje prawo do uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w formie alternatywnej.

§ 33

1. Jeżeli student otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, Dziekan – na wniosek studenta złożony w ciągu 3 dni od egzaminu – może zarządzić egzamin komisyjny. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie 4 dni roboczych od daty podjęcia decyzji przez Dziekana.
2. Egzamin komisyjny składany jest w takiej formie, w jakiej odbył się kwestionowany egzamin, przed komisją złożoną z Dziekana, jako przewodniczącego komisji, egzaminatora wykładającego dany przedmiot oraz drugiego specjalisty z przedmiotu objętego egzaminem albo z przedmiotu pokrewnego.
3. Komisji nie może przewodniczyć Dziekan, który egzaminował studenta. W takim przypadku komisji przewodniczy Rektor.
4. W egzaminie komisyjnym ma prawo uczestniczyć obserwator, wskazany przez egzaminowanego studenta spośród studentów Uczelni.
5. O wyniku egzaminu komisja decyduje większością głosów.
6. Ocena z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę, od której student się odwołał.

§ 34

1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:
1) bardzo dobry (5,0),
2) dobry plus (4,5),
3) dobry (4,0),
4) dostateczny plus (3,5),
5) dostateczny (3,0),
6) niedostateczny (2,0).
2. Średnią ocen oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z egzaminów oraz zajęć dydaktycznych kończących się zaliczeniem na ocenę, uzyskanych od początku studiów na danym kierunku łącznie z ocenami niedostatecznymi.
3. W przypadku studentów, którzy przenieśli się na dany kierunek z innej szkoły wyższej lub innego kierunku albo ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne lub odwrotnie, do średniej, o której mowa w ust. 2 wlicza się oceny uzyskane odpowiednio w poprzedniej szkole wyższej, na innym kierunku, studiach niestacjonarnych albo stacjonarnych.
4. W przypadku studentów, którzy przenieśli się z innej szkoły wyższej stosującej inną skalę ocen, niż obowiązująca w Uczelni, do średniej, o której mowa w ust. 2 wlicza się oceny skorygowane przez Dziekana.

§ 35

1. Wyniki zaliczeń i egzaminów przeprowadzonych w formie ustnej podawane są do wiadomości studenta niezwłocznie po ich przeprowadzeniu przez dokonującego zaliczenia albo egzaminatora.
2. Wyniki zaliczeń i egzaminów przeprowadzonych w formie pisemnej lub testowej podawane są do wiadomości studentów w ciągu 7 dni od daty zaliczenia albo egzaminu, w sposób i w terminie uzgodnionym ze studentami przez dokonującego zaliczenia lub przeprowadzającego egzamin.
3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może określić inny termin i sposób podania wyników zaliczeń i egzaminów do wiadomości studentów.
4. W przypadku przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia w formie pisemnej lub testowej student ma prawo wglądu do ocenionej pracy.
5. Praca pisemna lub testowa jest przechowywana przez trzy miesiące.

§ 36

Za zgodą Dziekana, i na warunkach przez Dziekana ustalonych, student poza przedmiotami objętymi planem semestru/roku studiów, na który jest wpisany, może zaliczać przedmioty na poczet następnego semestru/roku studiów. Student, który zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów semestru/roku, na który jest wpisany, a ponadto zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów wymagane w kolejnym semestrze/roku i uregulował opłaty za wszystkie zaliczone semestry/lata studiów, uzyskuje zaliczenie tego semestru/roku i zostaje wpisany bezpośrednio na odpowiednio wyższy semestr/rok studiów.

§ 37

1. Student, który w trybie określonym w §§ 28-33 nie uzyskał zaliczenia semestru/roku, może uzyskać zgodę na jego powtarzanie.
2. Student, który powtarza semestr/rok nie jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń z przedmiotów egzaminacyjnych, z których złożył egzamin, o ile nie nastąpiła istotna zmiana w programie nauczania tego przedmiotu.
3. Oceny przepisane z semestru/roku powtarzanego są tylko raz wliczane do średniej ocen, o której mowa w § 34 ust. 2-4.
4. Za zgodą Dziekana i na warunkach przez Dziekana ustalonych, student, który powtarza semestr/rok ma prawo zaliczać przedmioty objęte planem studiów wyższego semestru/roku. Jednak zaliczenie powtarzanego semestru/roku studiów może nastąpić tylko pod warunkiem zaliczenia wszystkich brakujących przedmiotów. Student, który zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów powtarzanego semestru/roku, a ponadto przedmioty wymagane w kolejnym semestrze/roku i uregulował opłaty za wszystkie zaliczone semestry/lata studiów uzyskuje zaliczenie tego semestru/roku i zostaje wpisany bezpośrednio na odpowiednio wyższy semestr/rok studiów.

§ 38

Dziekan skreśla studenta z listy studentów w razie:
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnacji ze studiów,
3) niezłożenia pracy dyplomowej/konspektu prezentacji lub egzaminu dyplomowego w terminach wynikających z §§ 43, 46 i 47,
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
1. Stwierdzenie niepodjęcia studiów dotyczy osoby, która mimo przyjęcia na studia, w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego:
1) nie złożyła ślubowania,
2) nie odebrała legitymacji studenckiej lub indeksu.
2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w razie:
1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach,
2) stwierdzenia braku postępów w nauce – to jest, gdy student więcej niż jeden raz nie zaliczył bezwarunkowo semestru/roku studiów,
3) nieuzyskania zaliczenia semestru/roku studiów i nieuzyskania zgody na jego powtarzanie,
4) nieuiszczenia w terminie opłaty za studia i nieuzyskania zwolnienia z tej opłaty.
3. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
4. Student skreślony z listy studentów ma prawo do zachowania indeksu. Wydanie dokumentów złożonych w Uczelni następuje dopiero po złożeniu karty obiegowej.

§ 39

1. Student, który został skreślony z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym.
2. Student, który został wydalony z uczelni może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku, jeśli nastąpiło zatarcie kary na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Do podania – obok dokumentów wymaganych przy przyjęciu na studia – należy dołączyć dokument stwierdzający zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni.
3. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan określając semestr, na który student zostaje przyjęty oraz terminy i tryb wyrównania ewentualnych różnic programu kształcenia, jeśli one nastąpiły.
4. Przepis § 37 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej Dziekan może, w porozumieniu z kierownikiem katedry lub zakładu, zezwolić na dokończenie wykonywanej wcześniej pracy dyplomowej albo na przygotowanie jej w tej samej albo w innej katedrze (zakładzie), pod kierunkiem innego promotora, jeżeli od skreślenia nie upłynęło więcej niż dwa lata.

 

6. URLOPY

§ 40

1. Student może ubiegać się o udzielenie urlopu od zajęć w Uczelni:
1) krótkoterminowego – jeśli skończy się przed upływem terminu zaliczenia semestru, w którym został przyznany,
2) długoterminowego – jeśli skończy się po terminie zaliczenia semestru, w którym został przyznany.
2. Udzielenia urlopu nie można odmówić:
1) studentce w ciąży,
2) studentce/studentowi będącemu rodzicem, jeśli złoży wniosek o urlop w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
3. Studentce w ciąży udziela się urlopu do dnia urodzenia dziecka, a studentce/studentowi będącemu rodzicem na okres do 1 roku albo do końca semestru, gdyby urlop miał się skończyć w trakcie semestru.
4. Udzielenie urlopu może być także uzasadnione okolicznościami losowymi, wyjazdem na studia zagraniczne.
5. Okoliczności uzasadniające przyznanie urlopu muszą być udokumentowane.
6. W razie wystąpienia zdarzeń uzasadniających przyznanie urlopu bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej lub w czasie jej trwania, które uniemożliwiają składanie egzaminów w ustalonych terminach sesji egzaminacyjnej, student ma prawo ubiegać się o przesunięcie terminów składania egzaminów.
7. Urlop – z zastrzeżeniem ust.3 – przyznawany jest na okres uzasadniony okolicznościami jego przyznania, ale nie może przekroczyć jednorazowo jednego roku. Okres urlopu naukowego odpowiada okresowi studiów za granicą.
8. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru/roku studiów. Jednakże po zakończeniu urlopu student ma prawo ubiegać się o przesunięcie terminów uzyskiwania zaliczeń lub składania egzaminów albo wystąpić o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.
9. Udzielenie urlopu długoterminowego powoduje przedłużenie terminu ukończenia studiów. Po zakończeniu urlopu – w razie zmian w planie studiów i programie kształcenia – student zobowiązany jest do wyrównania różnic w zakresie i terminach określonych przez Dziekana. Student może także ubiegać się o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.
10. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenckie, z wyjątkiem prawa do świadczeń.
11. W trakcie urlopu student może za zgodą Dziekana przystępować do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się, w szczególności brać udział w niektórych zajęciach oraz uzyskiwać z nich zaliczenia lub zdawać egzaminy.
12. Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu student jest zobowiązany zgłosić swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

7. WYRÓŻNIENIA

§ 41

Student wyróżniający się wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków, zdyscyplinowaniem i nienaganną postawą może być – na wniosek Dziekana lub organów samorządu studenckiego – wyróżniony przez Rektora listem gratulacyjnym.

 

8. PRACA DYPLOMOWA

§ 42

1. Pracą dyplomową jest kończąca studia praca licencjacka, przygotowana w formie pisemnej monografii, potwierdzająca zrealizowanie przez studenta efektów uczenia się wskazanych na odpowiednim seminarium dyplomowym.
2. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora.
3. Student ma prawo wyboru specjalności i seminarium dyplomowego z oferty przygotowanej przez Uczelnię, dostosowanej do aktualnych możliwości dydaktycznych.

§ 43

1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową z adnotacją promotora o jej przyjęciu nie później, niż do 30 września.
2. Dziekan, na umotywowany wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii promotora, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłużej niż o trzy miesiące. O dalszym przedłużeniu – na okres również nie dłuższy niż trzy miesiące – decyduje Rektor.
3. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, Dziekan – w porozumieniu z kierownikiem właściwej katedry lub zakładu – może wyznaczyć innego promotora. Zmiana promotora w okresie ostatnich trzech miesięcy przed upływem terminu ukończenia pracy stanowi podstawę do przedłużenia terminu jej złożenia.

§ 44

1. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie od siebie: kierujący pracą promotor oraz recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca stopień naukowy tej samej lub pokrewnej specjalności.
2. Przy ocenianiu pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w § 34 ust. 1.

§ 45

1. Program kształcenia może przewidywać, że zamiast pracy dyplomowej student przygotowuje pisemny konspekt swojej ustnej prezentacji, która merytorycznie odpowiadać będzie wymaganiom stawianym pracy dyplomowej i stanowić będzie część egzaminu dyplomowego.
2. Przyjęcie tego konspektu przez prowadzącego seminarium stanowi podstawę zaliczenia seminarium.

 

9. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 46

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie zaliczenia ostatniego semestru studiów i wymaganej liczby punktów ECTS,
2) uzyskanie z pracy dyplomowej dwóch ocen co najmniej dostatecznych, wystawionych przez promotora i recenzenta albo przyjęcie przez prowadzącego seminarium konspektu prezentacji,
3) pozytywna weryfikacja pracy dyplomowej/konspektu dokonana ze względu na brak naruszenia praw autorskich.
2. Jeśli student przygotowywał kilka prac dyplomowych, warunki te ustala się osobno dla każdego egzaminu dyplomowego.
3. Jeśli egzamin dyplomowy obejmuje ustną prezentację studenta, o której mowa w § 45 podlega ona w trakcie egzaminu:
1) odrębnej ocenie, odpowiadającej ocenie pracy dyplomowej, z tym że ustalana jest ona większością głosów członków komisji egzaminacyjnej,
2) przypisaniu punktów ECTS, których liczba odpowiada punktom za przygotowanie pracy dyplomowej.
4. Termin egzaminu dyplomowego określa Dziekan w porozumieniu z promotorem pracy albo nauczycielem akademickim prowadzącym seminarium, na którym student przygotował prezentację. Egzamin powinien odbyć się w ciągu miesiąca od złożenia pracy dyplomowej/konspektu prezentacji.
5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, której przewodniczy Rektor, upoważniony przez niego Dziekan albo nauczyciel akademicki. W skład komisji wchodzi promotor i recenzent pracy. Jeśli częścią egzaminu dyplomowego jest prezentacja, w skład komisji wchodzi nauczyciel akademicki prowadzący seminarium, na którym student przygotował prezentację i nauczyciel akademicki reprezentujący tę samą albo pokrewną specjalność.
6. Egzamin dyplomowy stanowi weryfikację uzyskanych efektów uczenia się w trakcie studiów, a także sprawdzian znajomości problematyki przedstawionej w pracy dyplomowej/konspekcie.
7. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
8. Przy ocenie przebiegu egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w § 34 ust. 1.
9. Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
10. Na wspólny wniosek studenta i promotora, może zostać zorganizowany otwarty egzamin dyplomowy. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony do Dziekana na trzy tygodnie przed planowanym egzaminem. Tryb przeprowadzania otwartych egzaminów dyplomowych uchwala Senat.
11. Ogłoszenie informacji o terminie i miejscu takiego egzaminu na stronie internetowej Uczelni powinno nastąpić, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

§ 47

W razie uzyskania przez studenta z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia przez niego do egzaminu, Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

§ 48

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia ocen, o której mowa w § 34 ust. 2 – 4,
2) ocena pracy dyplomowej, będąca średnią ocen wystawionych przez promotora i recenzenta albo ocena przygotowanej przez studenta prezentacji,
3) ocena egzaminu/części egzaminu dyplomowego, weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów.
3. Wynik studiów stanowi suma: 0,6 średniej wymienionej w ust. 2 pkt 1, 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 2 i 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 3.
4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się określony oceną ostateczny wynik studiów według zasad:
1) przy uzyskanym wyniku studiów do 3,10 – dostateczny,
2) przy uzyskanym wyniku studiów od 3,11 do 3,40 – dostateczny plus,
3) przy uzyskanym wyniku studiów od 3,41 do 4,10 – dobry,
4) przy uzyskanym wyniku studiów od 4,11 do 4,40 – dobry plus,
5) przy uzyskanym wyniku studiów od 4,41 – bardzo dobry.
5. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 4, o pół (0,5) stopnia studentowi, który nie powtarzał semestru/roku w trakcie studiów, oraz wyróżniał się w zakresie wybranego seminarium dyplomowego.

§ 49

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu i suplementu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni potwierdzone kartą obiegową. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów w Uczelni, nieobjętych przepisami Regulaminu studiów, decyduje Rektor.

§ 51

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.