Regulamin zatwierdzony przez Senat w dniu 30 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN STUDIÓW W SZKOLE WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

 

1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Studia w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwanej dalej Uczelnią, są prowadzone na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
2) Statutu Uczelni, zwanego dalej „Statutem”,
3) Regulaminu studiów w Uczelni, zwanego dalej „Regulaminem studiów”.
2. Regulamin studiów dotyczy studiów pierwszego stopnia prowadzonych w Uczelni w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

§ 2

1. Zwierzchnikiem wszystkich studentów Uczelni jest Rektor.
2. W sprawach związanych z tokiem studiów w pierwszej instancji rozstrzyga Dziekan o ile przepisy nie zastrzegają danej sprawy do kompetencji innego organu Uczelni.
3. Od decyzji Dziekana studentowi przysługuje odwołanie do Rektora
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać
w dziekanacie. Do odwołania należy dołączyć dokumenty lub opinie uzasadniające odwołanie. Dziekan powinien wyrazić na piśmie swoją opinię w przedmiocie odwołania. Odwołanie z opinią i z załącznikami Dziekan przekazuje do rozpatrzenia Rektorowi w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania.
4. Jeżeli Dziekan uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania zmienić decyzję, której odwołanie dotyczy, bez przekazywania sprawy Rektorowi.

§ 3

1. Studenci tworzą samorząd studencki.
2. Organy samorządu studenckiego uczestniczą w podejmowaniu decyzji
w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania studentów na zasadach określonych w Statucie Uczelni oraz w Regulaminie studiów.
3. Przedstawiciele studentów wchodzą w skład Senatu Uczelni.

 

2. PODEJMOWANIE STUDIÓW

§ 4

1. Przyjęcia na studia odbywają się w trybie określonym w zasadach przyjęć na studia, uchwalonych przez Senat Uczelni.
2. Studia w Uczelni są odpłatne.
3. Warunkiem przyjęcia jest zawarcie przez studenta umowy z Uczelnią, ustalającej warunki odpłatności za usługi edukacyjne na zasadach określonych przez Kanclerza Uczelni.

§ 5

1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta Uczelni z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści określonej w Statucie.
2. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.

§ 6

1. W szczególnych przypadkach student może zmienić kierunek studiów.
2. Zmiana kierunku nastąpić może po zaliczeniu semestru na kierunku, na którym student rozpoczął studia.
3. Zgody na zmianę kierunku studiów udziela Dziekan wydziału właściwego dla kierunku, na który student zamierza się przenieść, określając jednocześnie obowiązki studenta w zakresie uzupełnienia różnic wynikających z planu studiów i programu kształcenia oraz terminy wykonania tych obowiązków, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia.

§ 7

1. Student może studiować poza kierunkiem podstawowym, na innym kierunku lub w innych szkołach wyższych.
2. Studia, na dodatkowym kierunku w Uczelni mogą być podjęte po zaliczeniu pierwszego roku studiów na kierunku podstawowym.
3. Decyzję o przyjęciu na dodatkowy kierunek studiów w Uczelni podejmuje Dziekan wydziału właściwego dla tego kierunku.

§ 8

1. Student może – za zgodą Dziekana – kształcić się w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, obejmujących co najmniej dwa obszary kształcenia w ramach jednego lub kilku kierunków studiów prowadzonych w Uczelni; indywidualne studia międzyobszarowe prowadzą do wydania jednego lub więcej dyplomów ukończenia studiów.
2. Indywidualne studia międzyobszarowe w ramach jednego kierunku studiów polegają na łączeniu specjalności. Łączenie specjalności oznacza dla studenta obowiązek złożenia wszystkich wymaganych egzaminów i uzyskania wszystkich wymaganych zaliczeń oraz odbycia i zaliczenia praktyki/praktyk, przewidzianych planem studiów i programem kształcenia dla każdej z łączonych specjalności. W przypadku przedmiotów przewidzianych w programach kilku łączonych specjalności student ma obowiązek zdać egzaminy i uzyskać zaliczenia z tych zajęć, które prowadzone są w większym wymiarze czasowym.
3. Indywidualne studia międzyobszarowe w ramach kilku kierunków mogą polegać na:
1) realizowaniu pełnego programu kształcenia (wraz z przedmiotami specjalnościowymi) przewidzianego dla jednego, wybranego przez studenta kierunku (kierunku podstawowego) oraz częściowym realizowaniu programu kształcenia przewidzianego dla innego/innych kierunków, albo na
2) równoczesnym realizowaniu pełnych programów kształcenia przewidzianych dla dwóch lub więcej kierunków, z tym że te same przedmioty przewidziane w kilku programach kształcenia realizowane są tylko raz – w większym wymiarze czasowym.
4. W przypadku indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w ust. 2 student może złożyć wniosek o takie studia najpóźniej do końca trzeciego semestru studiów, w przypadku studiów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) – do końca pierwszego roku studiów na kierunku podstawowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) – do końca października pierwszego roku studiów.
5. W przypadku indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w ust. 2 student może dokonać wyboru jednego albo kilku seminariów dyplomowych, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) wybiera seminarium na kierunku podstawowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) musi dokonać wyboru co najmniej dwóch seminariów z różnych obszarów kształcenia w ramach różnych kierunków studiów.
6. Dziekan, udzielając zgody na indywidualne studia międzyobszarowe w ramach kilku kierunków, ustala szczegółowy harmonogram tych studiów, polegający na określeniu semestrów, w których obowiązują poszczególne zaliczenia, egzaminy i praktyki, a ponadto – w przypadku określonym w ust. 3 pkt 1) określa przedmioty z dodatkowych obszarów kształcenia realizowane w procesie indywidualnego kształcenia międzyobszarowego.
7. Student może w każdym czasie zrezygnować z indywidualnych studiów międzyobszarowych i kontynuować kształcenie odpowiednio: na jednej wskazanej przez siebie specjalności, na kierunku podstawowym albo na kierunku wybranym do dalszego kształcenia, a wskazanym wraz z rezygnacją.

§ 9

1. Student może – za zgodą Dziekana – przenieść się ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne na tym samym kierunku studiów. W tym samym trybie student może przenieść się ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne.
2. W razie takiego przeniesienia Dziekan określa warunki, tryb i terminy uzupełnienia różnic wynikających z planu studiów i programu kształcenia, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia.

§ 10

1. Student Uczelni może przenieść się do innej szkoły wyższej pod warunkiem wypełnienia zobowiązań względem Uczelni, potwierdzonych kartą obiegową. Uczelnia gwarantuje studentowi przenoszącemu się do innej uczelni krajowej lub zagranicznej udostępnienie wykazu osiągnięć (ocen i punktów ECTS, o których mowa w § 28) w zakresie, w jakim odpowiadają one programom kształcenia oraz efektom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni.
2. Student innej szkoły wyższej, w tym także zagranicznej, który zaliczył co najmniej jeden semestr studiów, może przenieść się do Uczelni na ten sam lub pokrewny kierunek studiów, pod warunkiem wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza.
3. Zgody na przeniesienie udziela Dziekan wydziału właściwego dla kierunku studiów, na który student zamierza się przenieść, określając jednocześnie warunki, tryb i terminy wyrównania różnic wynikających
z planu studiów i programu kształcenia, kierując się uzyskanymi przez studenta efektami kształcenia.

§ 11

Formalności związane ze zmianą kierunku studiów lub szkoły wyższej powinny być zakończone najpóźniej do 15 października w semestrze zimowym lub do 28 lutego w semestrze letnim.

 

3. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 12

1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Rok akademicki obejmuje:
1) dwa piętnastotygodniowe semestry, w czasie, których prowadzone są zajęcia dydaktyczne:
a) semestr zimowy,
b) semestr letni;
2) cztery sesje egzaminacyjne:
a) dwie zimowe – zwykłą i poprawkową,
b) dwie letnie – zwykłą i poprawkową,
przy czym sesje zwykłe odbywają się w czasie wolnym od zajęć, a letnia sesja poprawkowa trwa do końca września;
3) praktykę, jeśli przewiduje to program studiów, odbywającą się w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
3. Na studiach prowadzonych w formie niestacjonarnej zajęcia w semestrach odbywają się w czasie co najmniej dziesięciu dwu- lub trzydniowych zjazdów.
4. W uzasadnionych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą się rozpocząć przed 1 października.
5. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala corocznie Rektor zarządzeniem, w którym określa terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, czas trwania sesji egzaminacyjnych oraz okresy wakacji. Ustalenia te podawane są do wiadomości, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.
6. Rektor może określić pewne dni, jako wolne od zajęć dydaktycznych (dni rektorskie). Terminy dni rektorskich podawane są do wiadomości wraz z organizacją roku akademickiego, a w wyjątkowych przypadkach – z co najmniej dziennym wyprzedzeniem.
7. Szczegółowe rozkłady zajęć ustala Dziekan i podaje je do wiadomości wraz z wykazem egzaminów i zaliczeń obowiązujących w danym semestrze, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem semestru.
8. Informacje, o których mowa w ust. 4-7 podawane są do wiadomości w wersji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni i dodatkowo poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej w budynku Uczelni.

§ 13

1. Studia odbywają się według planów studiów i programów kształcenia.
2. Plan studiów i program kształcenia jest uchwalany przez Senat Uczelni najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego cykl kształcenia i podawany do wiadomości w wersji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni w terminie 7 dni od uchwalenia.

§ 14

Nauczyciel akademicki przedstawia studentom na pierwszych zajęciach z prowadzonego przedmiotu informacje odnoszące się do:
1) opisu przedmiotu, zawierającego założone efekty kształcenia, programu zajęć i wykazu zalecanej literatury,
2) wymaganej formy uczestnictwa w zajęciach, zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, trybu, form i terminów zaliczania zajęć, metod i kryteriów oceniania uzyskanych efektów kształcenia, zasad ustalania oceny, terminów i sposobów ogłaszania wyników zaliczenia lub egzaminu,
3) terminów i miejsca konsultacji.

§ 15

Student będący osobą niepełnosprawną może zwrócić się do Dziekana z wnioskiem o wyznaczenie dla niego opiekuna. Opiekun określa i przedstawia Dziekanowi szczególne potrzeby studenta w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

§ 16

Zajęcia dydaktyczne do wyboru, w szczególności wykłady specjalizacyjne oraz egzaminy i zaliczenia kończące te zajęcia, mogą być prowadzone w języku obcym, jeśli wykładowca zgłosi gotowość zrealizowania w takim języku podstawowego zakresu treści programowych, zapewni studentom pomoc w dostępie do literatury przedmiotu w języku wykładowym, a wszyscy studenci zobowiązani do uczestniczenia w takich zajęciach wyrażą zgodę na ich przeprowadzenie we wskazanym przez wykładowcę języku obcym.

§ 17

1. Organizację studenckich praktyk zawodowych wynikających z planu studiów i programu kształcenia określa Rektor. Tryb odbywania praktyki – ciągły lub śródroczny – określa program kształcenia.
2. Niezwłocznie po zakończeniu praktyki student zobowiązany jest wystąpić o jej zaliczenie. Zaliczenie praktyki powinno nastąpić najpóźniej do końca piątego semestru studiów i jest warunkiem zaliczenia tego semestru.
3. Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez studenta sprawozdanie z jej przebiegu oraz zaświadczenie potwierdzające okres odbycia praktyki z podaniem terminów jej rozpoczęcia i zakończenia, podpisane przez przedstawiciela instytucji, w której praktyka została zrealizowana.
4. Podstawę zaliczenia w całości lub w części praktyki stanowić może udział studenta w pracach obozu naukowego, jeżeli program tego obozu odpowiadał wymogom dla danej praktyki określonym w programie kształcenia.
5. Podstawę zaliczenia w całości lub w części praktyki stanowić może także wykonywana przez studenta praca zawodowa lub prowadzona przez niego działalność gospodarcza na zasadach określonych przez Senat Uczelni.
6. Zaliczenia praktyki dokonuje Dziekan, a w przypadku określonym w ust. 4 – Dziekan, na podstawie opinii opiekuna naukowego obozu.
7. Liczba punktów ECTS, o których mowa w § 28, przypisana za odbycie praktyki, określona jest w programie kształcenia, przy czym za 1 tydzień praktyki przypisuje się co najmniej 1 punkt ECTS.

§ 18

1. Studenci, których średnia ocen wynosi, co najmniej 4, 0 – od drugiego roku studiów mogą ubiegać się o indywidualny plan studiów i program kształcenia.
2. Indywidualny plan studiów i program kształcenia umożliwia wzbogacenie wiedzy i umiejętności studenta w ramach studiowanego kierunku lub kierunków pokrewnych oraz – jeśli to możliwe – udział studenta w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Uczelni.
3. Decyzje w sprawie przyznania indywidualnego planu studiów i programu kształcenia podejmuje Dziekan na wniosek studenta.
4. Indywidualny plan studiów i program kształcenia jest realizowany pod kierunkiem opiekuna naukowego powołanego przez Dziekana. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
5. Indywidualny plan studiów i program kształcenia opracowany przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym zatwierdza Dziekan.
6. Indywidualny plan studiów i program kształcenia może określać:
1) zamianę niektórych przedmiotów na inne, uwzględniając jednak wymagania wynikające z programów kształcenia i przy zachowaniu efektów kształcenia określonych w programie kształcenia; łączna liczba obowiązkowych zaliczeń i egzaminów nie może w takim przypadku być niższa niż przewidziana zwykłym tokiem studiów,
2) rozszerzenie efektów kształcenia określonych w programie kształcenia,
3) indywidualny harmonogram studiów polegający na określeniu semestrów, w których obowiązują poszczególne zaliczenia, egzaminy i praktyki zawodowe,
7. Student nierealizujący należycie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia może być, na wniosek opiekuna naukowego, skierowany przez Dziekana na kontynuowanie studiów w zwykłym trybie. Student może również z własnej inicjatywy zrezygnować z kontynuowania indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. Dziekan określa wówczas terminy uzyskania brakujących zaliczeń i złożenia brakujących egzaminów oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych na danym kierunku studiów.

§ 19

1. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może przyznać studentowi na jego wniosek prawo do indywidualnej organizacji studiów. Dotyczy to w szczególności studentów:
1) samotnie wychowujących dzieci,
2) kobiet w ciąży,
3) matek dzieci w wieku do 1 roku,
4) przewlekle chorych lub niepełnosprawnych,
5) pełniących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,
6) odbywających staże zagraniczne,
7) przyjętych w poczet studentów Uczelni po rozpoczęciu roku akademickiego,
8) powracających z urlopu lub ponownie przyjętych na studia,
9) przenoszących się z innych uczelni.
2. Okoliczności uzasadniające przyznanie indywidualnej organizacji studiów muszą być przez studenta udokumentowane.
3. Indywidualna organizacja studiów polega na określeniu przez Dziekana sposobu realizacji planu studiów.
4. Dziekan w porozumieniu z kierownikami jednostek dydaktycznych odpowiedzialnych za poszczególne przedmioty ustala sposób uczestniczenia studenta w zajęciach dydaktycznych oraz formy ich zaliczania, sposoby odbywania praktyk oraz realizowania innych obowiązków studenckich. Ustalenia te sporządzane są na piśmie, w dwóch egzemplarzach, z których jeden służy studentowi, jako podstawa do realizacji programu kształcenia, a drugi znajduje się w aktach studenta.
5. Dziekan może wyrazić zgodę na roczny okres zaliczeniowy studiów.

§ 20

1. Wybitnie uzdolniony uczeń szkoły średniej może za zgodą Dziekana uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów na kierunku zgodnym z uzdolnieniami. Jeżeli zajęcia te odbywają się w Uczelni w godzinach zajęć szkolnych ucznia, warunkiem udziału jest ponadto zgoda dyrektora szkoły.
2. Uczeń może uzyskać zaliczenie zajęć według zasad obowiązujących studentów. Dziekan, na wniosek prowadzącego zajęcia, może odmiennie określić zasady zaliczania.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§ 21

Student Uczelni ma prawo do:
1) studiowania zgodnie z planem studiów i programem kształcenia obranego kierunku,
2) studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia,
3) studiowania w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych,
4) zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań naukowych, korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, biblioteki, urządzeń i środków Uczelni, a także z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
5) uczestniczenia w wykładach prowadzonych w Uczelni na wszystkich kierunkach,
6) otrzymywania od prowadzących zajęcia wyczerpujących informacji na temat oceny postępów w nauce,
7) uzyskania urlopu od zajęć dydaktycznych na zasadach określonych w Regulaminie studiów,
8) odwoływania się do właściwych organów w razie naruszenia jego uprawnień,
9) uczestniczenia w organizowanych dla studentów formach wypoczynku,
10) korzystania z różnych form opieki duszpasterskiej, a zwłaszcza duszpasterstwa akademickiego,
11) poszanowania godności osobistej przez każdego członka społeczności akademickiej,
12) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich,
13) pomocy materialnej, uzyskiwania nagród i wyróżnień na zasadach określonych w Ustawie, Regulaminie studiów oraz w odrębnych przepisach.

§ 22

1. Student Uczelni zobowiązany jest wykorzystywać możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Uczelnia, postępować zgodnie z treścią ślubowania, Statutem Uczelni i regulaminem studiów, dbać o godność studenta i dobre imię Uczelni, okazywać szacunek pracownikom i studentom Uczelni.
2. Student zobowiązany jest powiadomić dziekanat o zmianie nazwiska lub adresu zamieszkania, a także warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie, wstrzymanie lub wysokość pomocy materialnej.

§ 23

Za postępowanie uchybiające godności studenta lub naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, na zasadach określonych w Ustawie i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w Statucie Uczelni.

§ 24

1. Student może osiągnąć wybrane efekty kształcenia, przewidziane programem kształcenia w innej uczelni, krajowej lub zagranicznej.
2. Warunki zaliczenia efektów kształcenia w innej uczelni określa umowa miedzy studentem i Uczelnią. Dziekan może uzależnić zawarcie umowy od okazania pisemnej zgody innej uczelni.
3. Jeżeli część efektów kształcenia jest realizowana w innej uczelni
w ramach międzynarodowego programu wymiany studentów, wszystkie warunki określone w programie kształcenia muszą zostać spełnione, aby student mógł się ubiegać o zaliczenie części planu studiów i programu kształcenia.
4. Dziekan może uznać zaliczone już przedmioty oraz uzyskane w związku z tym punkty ECTS, o których mowa w § 28, w przypadku:
1) powtarzania roku,
2) zmiany kierunku studiów,
3) wznowienia studiów,
4) udziału w programie wymiany studenckiej, do którego Uczelnia przystąpiła,
5) zaliczenia przedmiotów na innym kierunku.
5. Podejmując decyzję, Dziekan kieruje się zbieżnością efektów kształcenia przedmiotu, uwzględniając w szczególności brak różnic w treściach programowych danego przedmiotu, formę i wymiar zajęć, formę ich zaliczenia oraz wymagania procesu dydaktycznego.

§ 25

1. Student zobowiązany jest do terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków wynikających z planu studiów i programu kształcenia.
2. Nieobecność studenta na ćwiczeniach, konwersatoriach, seminariach i lektoratach powinna być niezwłocznie usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim lub innymi przyczynami losowymi.
3. Prowadzący zajęcia określa sposób i terminy wyrównania zaległości.
4. Prowadzący zajęcia może odmówić studentowi prawa wyrównania zaległości spowodowanych nieusprawiedliwioną nieobecnością albo określić tryb odmienny od przewidzianego planem zajęć, jeśli wyrównanie zaległości wymagałoby zorganizowania dodatkowych zajęć. O warunkach takich prowadzący zajęcia powiadamia studentów na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.

§ 26

Student uczestniczący w pracach badawczych prowadzonych w Uczelni może na ich podstawie uzyskać zaliczenia niektórych zajęć z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest dana praca. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan na podstawie opinii prowadzącego dany przedmiot, po zasięgnięciu opinii kierownika prac badawczych, w których student uczestniczył.

§ 27

1. Student może w każdym czasie zrezygnować ze studiów, składając Dziekanowi pisemną rezygnację.
2. Rezygnacja staje się skuteczna po uiszczeniu przez studenta zaległych opłat.
3. Dziekan skreśla studenta z listy studentów niezwłocznie po stwierdzeniu skuteczności rezygnacji.

 

5. ZALICZENIE STUDIÓW

§ 28

1. W Uczelni, na wszystkich kierunkach i formach studiów, stosowany jest – poza rozliczeniem merytorycznym wyrażonym ocenami uzyskanymi przez studenta – system punktowy ECTS. Student uzyskuje punkty za zaliczenie każdego z przedmiotów, praktyki zawodowej, przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia. Punkty przypisane danemu przedmiotowi, określone są w planie studiów i programie kształcenia; 1 punkt ECTS powinien odpowiadać nakładowi 25 godzin pracy studenta. Liczba punktów ECTS ustalona na semestr – z zastrzeżeniem ust. 3 – musi wynosić od 27 do 33. Punkty podlegają kumulacji. Łączna ich liczba wymagana do ukończenia studiów nie może być niższa, niż 180.
2. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie wymagania określone w planie studiów i programie kształcenia oraz osiągnie założone efekty kształcenia.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do indywidualnych studiów międzyobszarowych, z tym że liczba punktów ECTS w poszczególnych semestrach odpowiada sumie punktów przypisanych do zaliczanych przez studenta przedmiotów.
4. Uczelnia umożliwia studentowi, który uzyskał zaliczenie części przedmiotów poza Uczelnią uznanie uzyskanych osiągnięć (w tym ocen) w zakresie, w jakim odpowiadają one efektom kształcenia wymaganym na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni.
5. Efektom kształcenia uzyskanym w innych uczelniach nadaje się punkty ECTS odpowiadające punktom przypisanym do efektów kształcenia
w Uczelni.
6. Merytorycznego rozliczenia studenta w zakresie, o którym mowa w ust. 4, dokonuje Dziekan.

§ 29

1.Dokumentację przebiegu studiów stanowią:
1) protokoły zaliczenia przedmiotu/protokoły egzaminacyjne,
2) karty okresowych osiągnięć studenta,
3) indeksy.
2.Przeprowadzający egzamin lub zaliczenie nauczyciel akademicki, niezwłocznie po ustaleniu jego wyniku, dokonuje wpisu wystawionej oceny do dokumentacji przebiegu studiów.

§ 30

1. Okresem zaliczeniowym w Uczelni jest semestr. Dziekan może wyrazić zgodę na roczny okres zaliczeniowy studiów w razie przyznania studentowi indywidualnego planu studiów i programu kształcenia albo indywidualnej organizacji studiów, studentowi kształcącemu się w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, a także studentowi będącemu osobą niepełnosprawną.
2. Zaliczenie każdego semestru/roku powinno nastąpić w sposób i w terminie określonym przez Rektora w zarządzeniu o organizacji roku akademickiego. Zaliczenia semestru/roku w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta dokonuje Dziekan.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności losowych, Dziekan może przedłużyć terminy uzyskiwania zaliczeń oraz składania egzaminów, nie więcej jednak niż o miesiąc (przedłużenie sesji). O dalszym przedłużeniu sesji – także nie więcej niż o miesiąc – decyduje Rektor.
4. Zaliczenie semestru/roku odbywa się po złożeniu przez studenta przewidzianych planem studiów i programem kształcenia lub harmonogramem, o którym mowa w § 8 ust. 6 egzaminów i uzyskaniu zaliczeń.
5. Jeżeli program studiów przewiduje zajęcia do wyboru, studenta obowiązuje odbycie zajęć, uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów z przedmiotów, które wybrał.
6. W celu uzyskania zaliczenia semestru/roku student składa w dziekanacie indeks oraz kartę okresowych osiągnięć.
7. W przypadku otrzymania na egzaminie oceny niedostatecznej, student składa w dziekanacie indeks i kartę okresowych osiągnięć w celu uzyskania karty poprawkowej, stanowiącej załącznik do karty okresowych osiągnięć.
8. Student, który nie zaliczył w terminie, co najwyżej dwóch przedmiotów, ale uzyskał, co najmniej 20 punktów ECTS ustalonych na semestr/40 punktów ECTS ustalonych na rok, może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze/roku studiów (wpis warunkowy), jeżeli złoży wniosek o takie zezwolenie w terminie 14 dni od zakończenia semestru/roku, którego nie zaliczył. W przypadku przedłużenia sesji termin ten biegnie od upływu terminu przedłużenia.
9. Warunkowy wpis oznacza dla studenta obowiązek powtórzenia przedmiotu, którego nie zaliczył.
10. Na czas powtarzania przedmiotu Dziekan przyznaje studentowi indywidualną organizację studiów. Przepis § 19 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
11. Zaliczenie semestru/roku studiów, na który student został warunkowo wpisany nie może nastąpić wcześniej, niż zaliczenie semestru/roku poprzedniego.
12. Zaliczenie ostatniego semestru/roku studiów uwarunkowane jest złożeniem pracy dyplomowej u promotora, udokumentowanym przez zaliczenie seminarium dyplomowego w indeksie i w karcie okresowych osiągnięć.
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do indywidualnych studiów miedzyobszarowych, z tym że wymagania odnoszące się do minimalnej liczby punktów ECTS, od uzyskania których zależy wpis warunkowy ustala Dziekan wyrażając zgodę na takie studia .

§ 31

1. Warunki i tryb uzyskania zaliczenia przedmiotu ustalane są przez kierownika właściwej jednostki dydaktycznej.
2. Zaliczenia przedmiotu nieobjętego egzaminem dokonuje prowadzący na podstawie obecności i aktywności studenta na zajęciach, uzyskanych ocen w trakcie zajęć lub wyników sprawdzianów oceniających uzyskane efekty kształcenia.
3. Zaliczenia zajęć z przedmiotu nieobjętego egzaminem mogą być uzyskiwane do końca sesji egzaminacyjnej.
4. Zaliczenia zajęć wchodzących w skład przedmiotu objętego egzaminem dokonuje prowadzący zajęcia. W razie nieuzyskania zaliczenia przed wyznaczoną datą egzaminu, student traci prawo do składania egzaminu
w pierwszym terminie.
5. W razie istotnego niedopełnienia przez studenta warunków określonych
w ust.1-4 prowadzący zajęcia powinien odmówić ich zaliczenia i wpisać do indeksu ocenę niedostateczną. Studentowi przysługuje wówczas prawo odwołania się do Dziekana w terminie trzech dni. Po decyzji Dziekana przywracającej studentowi prawo zaliczenia, kierownik katedry powołuje komisję, której przewodniczy. W skład komisji wchodzi ponadto prowadzący zajęcia oraz przedstawiciel samorządu studenckiego. Komisja przeprowadza komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta.
6.Za zgodą prowadzącego zajęcia, student może uzyskiwać zaliczenia w czasie roku akademickiego przed sesją egzaminacyjną.

§ 32

1. Egzaminy przeprowadzane są w czasie sesji egzaminacyjnej przez osobę wykładającą dany przedmiot. Egzamin składany przed sesją egzaminacyjną traktuje się jak egzamin składany w czasie sesji
w pierwszym terminie.
2. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej, testowej, a także w połączeniu tych form, o ile wymaga tego specyfika przedmiotu. Forma egzaminu, jego zakres oraz wykaz materiałów źródłowych
i podręczników niezbędnych dla przygotowania się do egzaminu powinny być podane do wiadomości studentom na początku zajęć z danego przedmiotu.
3. Dla każdego egzaminu ustalane są dwa terminy: termin pierwszy
i poprawkowy, odległe od siebie, co najmniej o 7 dni.
4. Terminy i miejsce egzaminów ustalane są, przez osobę wykładającą dany przedmiot w porozumieniu ze studentami na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej i podawane do wiadomości Dziekana.
5. Za zgodą prowadzącego zajęcia, student może składać egzaminy w czasie roku akademickiego przed sesją egzaminacyjną.
6. Student nie może być zobowiązany do zdawania więcej niż jednego egzaminu w jednym dniu.
7. Dziekan może zmienić terminy, o których mowa w ust. 4 na wniosek organów samorządu studenckiego.
8. Student zgłaszający się na egzamin powinien posiadać ważny indeks oraz kartę okresowych osiągnięć/kartę poprawkową z zaliczeniami zajęć dydaktycznych objętych danym przedmiotem.
9. Student, który usprawiedliwił nieprzystąpienie do egzaminu w sposób określony w § 25 ust. 2, zachowuje prawo do składania egzaminu w pierwszym terminie w innym dniu wyznaczonym przez egzaminatora, pod warunkiem zgłoszenia się do egzaminatora lub dziekanatu niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności.
10. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu lub niedochowanie przez studenta warunku określonego w ust. 9 oraz utrata prawa do składania egzaminu w pierwszym terminie w przypadku określonym w § 31 ust. 4 zdanie 2 – jest równoznaczne z oceną niedostateczną z przedmiotu. Wpisu tej oceny do protokołu, indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta dokonuje Dziekan.
11. Student, który otrzymał ocenę niedostateczną w pierwszym terminie, ma prawo składania egzaminu poprawkowego. Przepisy ust. 8-10 stosuje się odpowiednio.
12. Student nie traci prawa do składania egzaminu w innym terminie, jeżeli egzamin w wyznaczonym uprzednio terminie nie odbył się z powodu nieobecności egzaminatora. Wyznaczenie nowego terminu nie może kolidować z terminami innych egzaminów przewidzianych planem sesji egzaminacyjnej.
13. W przypadku, gdy przeprowadzenie egzaminu przez wykładowcę przedmiotu jest niemożliwe, Dziekan wyznacza na egzaminatora innego nauczyciela akademickiego.

§ 33

1. W przypadku wystąpienia bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania zdarzeń, które uniemożliwiają składanie egzaminów w terminach sesji egzaminacyjnej, a w szczególności w przypadku choroby studenta, zdarzenia losowego, urodzenia dziecka lub sprawowania nad nim opieki albo wystąpienia innych uzasadnionych powodów, student ma prawo na swój wniosek ubiegać się o przesuniecie terminów składania egzaminów.
2. Decyzję o przesunięciu terminów składania egzaminów podejmuje Dziekan na podstawie przedłożonych dokumentów.
3. Termin składania egzaminu na zasadach określonych wyżej, nie może być przesunięty więcej niż o dwa miesiące od końca okresu zaliczeniowego na danym kierunku studiów.

§ 34

Studentom niepełnosprawnym Dziekan przyznaje prawo do uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w formie alternatywnej.

§ 35

1. Jeżeli student otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, Dziekan – na wniosek studenta, kwestionującego bezstronność egzaminatora lub niedopełnienie przez niego warunków określonych w § 32 ust. 2, złożony w ciągu 3 dni od egzaminu – może zarządzić egzamin komisyjny. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie 4 dni roboczych od daty podjęcia decyzji przez Dziekana.
2. Egzamin komisyjny składany jest w takiej formie, w jakiej odbył się kwestionowany egzamin, przed komisją złożoną z Dziekana, jako przewodniczącego komisji, egzaminatora wykładającego dany przedmiot oraz drugiego specjalisty z przedmiotu objętego egzaminem albo z przedmiotu pokrewnego.
3. Komisji nie może przewodniczyć Dziekan, który egzaminował studenta. W takim przypadku komisji przewodniczy Rektor.
4. W egzaminie komisyjnym ma prawo uczestniczyć obserwator, wskazany przez egzaminowanego studenta spośród studentów Uczelni.
5. O wyniku egzaminu komisja decyduje większością głosów.
6. Ocena z egzaminu komisyjnego zastępuje ocenę, od której student się odwołał.

§ 36

1. Przy egzaminach i zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen:
1) bardzo dobry (5,0),
2) dobry plus (4,5),
3) dobry (4,0),
4) dostateczny plus (3,5),
5) dostateczny (3,0),
6) niedostateczny (2,0).
2. Średnią ocen oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z egzaminów oraz zajęć dydaktycznych kończących się zaliczeniem na ocenę, uzyskanych od początku studiów na danym kierunku albo w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, łącznie z ocenami niedostatecznymi.
3. W przypadku studentów, którzy przenieśli się na dany kierunek z innej szkoły wyższej lub innego kierunku albo ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne lub odwrotnie, do średniej, o której mowa w ust. 2 wlicza się oceny uzyskane odpowiednio w poprzedniej szkole wyższej, na innym kierunku, studiach niestacjonarnych albo stacjonarnych.
4. W przypadku studentów, którzy przenieśli się z innej szkoły wyższej stosującej inną skalę ocen, niż obowiązująca w Uczelni, do średniej,
o której mowa w ust. 2 wlicza się oceny uznane przez Dziekana w trybie § 28 ust. 4 i 6.

§ 37

1. Wyniki zaliczeń i egzaminów przeprowadzonych w formie ustnej podawane są do wiadomości studenta niezwłocznie po ich przeprowadzeniu przez dokonującego zaliczenia albo egzaminatora.
2. Wyniki zaliczeń i egzaminów przeprowadzonych w formie pisemnej lub testowej podawane są do wiadomości studentów w ciągu 7 dni od daty zaliczenia albo egzaminu, w sposób i w terminie uzgodnionym ze studentami przez dokonującego zaliczenia lub przeprowadzającego egzamin.
3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może określić inny termin i sposób podania wyników zaliczeń i egzaminów do wiadomości studentów.
4. W przypadku przeprowadzania egzaminu lub zaliczenia w formie pisemnej lub testowej student ma prawo wglądu do ocenionej pracy. Praca pisemna lub testowa jest archiwizowana.

§ 38

Za zgodą Dziekana, i na warunkach przez Dziekana ustalonych, student poza przedmiotami objętymi planem semestru/roku studiów, na który jest wpisany, może zaliczać przedmioty na poczet następnego semestru/roku studiów. Student, który zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów semestru/roku, na który jest wpisany, a ponadto zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów wymagane w kolejnym semestrze/roku i uregulował opłaty za wszystkie zaliczone semestry/lata studiów, uzyskuje zaliczenie tego semestru/roku i zostaje wpisany bezpośrednio na odpowiednio wyższy semestr/rok studiów.

§ 39

1. Student, który w trybie określonym w §§ 30-35 nie uzyskał zaliczenia semestru/roku, może uzyskać zgodę na jego powtarzanie.
2. Student, który powtarza semestr/rok nie jest zobowiązany do uzyskania zaliczeń z przedmiotów egzaminacyjnych, z których złożył egzamin, o ile nie nastąpiła istotna zmiana w programie nauczania tego przedmiotu.
3. Oceny przepisane z semestru/roku powtarzanego są tylko raz wliczane do średniej ocen, o której mowa w § 36 ust.2-4.
4. Za zgodą Dziekana i na warunkach przez Dziekana ustalonych, student, który powtarza semestr/rok ma prawo zaliczać przedmioty objęte planem studiów wyższego semestru/roku. Jednak zaliczenie powtarzanego semestru/roku studiów może nastąpić tylko pod warunkiem zaliczenia wszystkich brakujących przedmiotów. Student, który zaliczył wszystkie przedmioty objęte planem studiów powtarzanego semestru/roku, a ponadto przedmioty wymagane w kolejnym semestrze/roku i uregulował opłaty za wszystkie zaliczone semestry/lata studiów uzyskuje zaliczenie tego semestru/roku i zostaje wpisany bezpośrednio na odpowiednio wyższy semestr/rok studiów.

§ 40

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w razie:
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnacji ze studiów,
3) niezłożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego w terminach wynikających z §§ 45,47 lub 48,
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2. Stwierdzenie niepodjęcia studiów dotyczy osoby, która mimo przyjęcia na studia, w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego:
1) nie złożyła ślubowania
2) nie odebrała legitymacji studenckiej lub indeksu.
3. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w razie:
1) stwierdzenia braku postępów w nauce – to jest, gdy student więcej niż jeden raz nie zaliczył bezwarunkowo semestru/roku studiów,
2) nieuzyskania zaliczenia semestru/roku studiów i nieuzyskania zgody na jego powtarzanie,
3) nieuiszczenia w terminie opłaty za studia i nieuzyskania zwolnienia z tej opłaty.
4. Student skreślony z listy studentów ma prawo do zachowania indeksu. Wydanie dokumentów złożonych w Uczelni następuje dopiero po złożeniu karty obiegowej.

§ 41

1. Student, który został skreślony z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym kierunku lub kierunku pokrewnym.
2. Student, który został wydalony z uczelni może ubiegać się o wznowienie studiów na tym samym lub pokrewnym kierunku, jeśli nastąpiło zatarcie kary na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Do podania – obok dokumentów wymaganych przy przyjęciu na studia – należy dołączyć dokument stwierdzający zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni.
3. Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan określając semestr, na który student zostaje przyjęty oraz terminy i tryb wyrównania ewentualnych różnic programu kształcenia, jeśli one nastąpiły.
4. Przepis § 39 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej Dziekan może, w porozumieniu z kierownikiem katedry lub zakładu, zezwolić na dokończenie wykonywanej wcześniej pracy dyplomowej albo na przygotowanie jej w tej samej albo w innej katedrze (zakładzie), pod kierunkiem innego promotora, jeżeli od skreślenia nie upłynęło więcej niż dwa lata.

 

6. URLOPY

§ 42

1. Student może ubiegać się o udzielenie urlopu od zajęć w Uczelni:
1) krótkoterminowego – jeśli skończy się przed upływem terminu zaliczenia semestru, w którym został przyznany,
2) długoterminowego – jeśli skończy się po terminie zaliczenia semestru, w którym został przyznany.
2. Urlop może być udzielony jako:
1) zdrowotny – w razie długotrwałej choroby,
2) macierzyński lub ojcowski – w razie urodzenia dziecka lub potrzeby sprawowania nad nim opieki,
3) okolicznościowy – w razie zaistnienia okoliczności losowych,
4) naukowy – w razie wyjazdu na studia zagraniczne.
3. Okoliczności uzasadniające przyznanie urlopu muszą być udokumentowane.
4. W razie wystąpienia zdarzeń uzasadniających przyznanie urlopu bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej lub w czasie jej trwania, które uniemożliwiają składanie egzaminów w ustalonych terminach sesji egzaminacyjnej, student ma prawo ubiegać się o przesunięcie terminów składania egzaminów.
5. Urlop przyznawany jest na okres uzasadniony okolicznościami jego przyznania. Okres urlopu naukowego odpowiada okresowi studiów za granicą. W pozostałych przypadkach okres, na który udziela się urlopu nie może przekroczyć jednorazowo jednego roku.
6. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru/roku studiów. Jednakże po zakończeniu urlopu student ma prawo ubiegać się o przesunięcie terminów uzyskiwania zaliczeń lub składania egzaminów albo wystąpić o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.
7. Udzielenie urlopu długoterminowego powoduje przedłużenie terminu ukończenia studiów. Po zakończeniu urlopu – w razie zmian w planie studiów i programie kształcenia – student zobowiązany jest do wyrównania różnic w zakresie i terminach określonych przez Dziekana. Student może także ubiegać się o przyznanie indywidualnej organizacji studiów.
8. W okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenckie, z wyjątkiem prawa do świadczeń pomocy materialnej.
9. W trakcie urlopu student może za zgodą Dziekana i osoby prowadzącej zajęcia brać udział w niektórych zajęciach oraz uzyskiwać z nich zaliczenia.
10. Najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem urlopu student jest zobowiązany zgłosić swój powrót na studia. Niedotrzymanie wskazanego terminu jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

7. WYRÓŻNIENIA

§ 43

Student wyróżniający się wynikami w nauce i wzorowym wypełnianiem obowiązków, zdyscyplinowaniem i nienaganną postawą może być – na wniosek Dziekana lub organów samorządu studenckiego – wyróżniony przez Rektora listem gratulacyjnym.

 

8. PRACA DYPLOMOWA

§ 44

1. Pracą dyplomową jest kończąca studia praca licencjacka, przygotowana w formie pisemnej monografii, potwierdzająca zrealizowanie przez studenta efektów kształcenia wskazanych na odpowiednim seminarium dyplomowym.
2. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora. Promotorem może być profesor lub doktor habilitowany. Rektor może upoważnić doktora do kierowania pracą dyplomową.
3. Student ma prawo wyboru specjalności i seminarium dyplomowego z oferty przygotowanej przez Uczelnię, dostosowanej do aktualnych możliwości dydaktycznych.
4. W ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w § 8 ust. 2 student może przygotować jedną pracę dyplomową o tematyce potwierdzającej zrealizowanie efektów kształcenia z wszystkich obszarów kształcenia albo przygotować oddzielne prace dyplomowe w ramach każdej wybranej specjalności. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2) student przygotowuje osobne prace dyplomowe w ramach każdego z wybranych seminariów.
5. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego, jeżeli jest samodzielną pracą studenta albo jeżeli jest możliwe ustalenie wkładu pracy wniesionej przez studenta w pracę zespołową.
6. Student za zgodą Dziekana może przygotować pracę dyplomową w języku obcym. Dziekan udziela takiej zgody, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
1) na podstawie opinii promotora (ze względu na temat pracy) możliwe jest jej przygotowanie przy wyłącznym albo przeważającym wykorzystaniu obcojęzycznych materiałów źródłowych,
2) promotor zaakceptuje przygotowanie pracy we wskazanym przez studenta języku obcym,
3) dydaktyczne możliwości Uczelni pozwolą na wyznaczenie recenzenta pracy, posługującego się językiem obcym, w którym praca ma być napisana,
4) możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku, w którym praca dyplomowa ma być przygotowana.

§ 45

1. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową z adnotacją promotora o jej przyjęciu nie później, niż do 30 września.
2. Dziekan, na umotywowany wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii promotora, może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłużej niż o trzy miesiące. O dalszym przedłużeniu – na okres również nie dłuższy niż trzy miesiące – decyduje Rektor.
3. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową, Dziekan – w porozumieniu z kierownikiem właściwej katedry lub zakładu – może wyznaczyć innego promotora. Zmiana promotora w okresie ostatnich trzech miesięcy przed upływem terminu ukończenia pracy stanowi podstawę do przedłużenia terminu jej złożenia.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do indywidualnych studiów międzyobszarowych.

§ 46

1. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie od siebie: kierujący pracą promotor oraz recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca stopień naukowy tej samej lub pokrewnej specjalności.
2. Przy ocenianiu pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w § 36 ust. 1.

 

9. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 47

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1) uzyskanie zaliczenia ostatniego semestru studiów,
2) uzyskanie z pracy dyplomowej dwóch ocen co najmniej dostatecznych, wystawionych przez promotora i recenzenta.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do indywidualnych studiów międzyobszarowych; jeśli jednak student przygotowywał kilka prac dyplomowych, warunki te ustala się osobno dla każdego egzaminu dyplomowego.
3. Termin egzaminu dyplomowego określa Dziekan w porozumieniu z promotorem pracy. Egzamin powinien odbyć się w ciągu miesiąca od złożenia pracy dyplomowej.
4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, której przewodniczy Rektor albo upoważniony przez niego Dziekan lub upoważniony przez Rektora nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W skład komisji wchodzi promotor i recenzent pracy.
5. Egzamin dyplomowy stanowi sprawdzian wiedzy studenta z zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy dyplomowej, a także sprawdzian znajomości problematyki przedstawionej w pracy dyplomowej.
6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
7. Przy ocenie przebiegu egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w § 36 ust.1.
8. Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
9. Na wspólny wniosek studenta i promotora, może zostać zorganizowany otwarty egzamin dyplomowy. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony do Dziekana na trzy tygodnie przed planowanym egzaminem. Tryb przeprowadzania otwartych egzaminów dyplomowych uchwala Senat.
10. Ogłoszenie informacji o terminie i miejscu takiego egzaminu na stronie internetowej Uczelni powinno nastąpić, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

§ 48

W razie uzyskania przez studenta z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia przez niego do egzaminu, Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż po upływie miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

§ 49

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
2. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1) średnia ocen, o której mowa w § 36 ust.2- 4,
2) ocena pracy dyplomowej, będąca średnią ocen wystawionych przez promotora i recenzenta,
3) ocena egzaminu dyplomowego.
3. Wynik studiów stanowi suma: 0,6 średniej wymienionej w ust. 2 pkt 1, 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 2 i 0,2 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 3.
4. W przypadku indywidualnych studiów międzyobszarowych kończących się kilkoma egzaminami dyplomowymi, wynik studiów stanowi suma: 0,6 średniej wymienionej w ust. 2 pkt 1, 0,2 średniej z ocen prac dyplomowych i 0,2 średniej ocen z egzaminów dyplomowych.
5. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się określony oceną ostateczny wynik studiów według zasad:
1) przy uzyskanym wyniku studiów do 3,10 – dostateczny,
2) przy uzyskanym wyniku studiów od 3,11 do 3,40 – dostateczny plus,
3) przy uzyskanym wyniku studiów od 3,41 do 4,10 – dobry,
4) przy uzyskanym wyniku studiów od 4,11 do 4,40 – dobry plus,
5) przy uzyskanym wyniku studiów od 4,41 – bardzo dobry.
6. Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 4., o pół (0,5) stopnia studentowi, który nie powtarzał semestru/roku w trakcie studiów, oraz wyróżniał się w zakresie wybranego seminarium dyplomowego.

§ 50

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement. Absolwent przed otrzymaniem dyplomu i suplementu powinien uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni potwierdzone kartą obiegową. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 51

W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania studiów w Uczelni, nieobjętych przepisami Regulaminu studiów, decyduje Rektor.

§ 52

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.