Strefa studenta


BIBLIOTEKA


Misją biblioteki Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest wspomaganie i aktywne wspieranie procesów edukacyjnych i naukowych zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej oraz studentów.

Godziny otwarcia
wtorek 15.00 - 17.00
piątek 16.00 - 17.30
sobota 10.30 - 14.30Dowiedz się więcej

BIURO KARIER


Akademickie Biuro Karier rozpoczęło swoją działalność przy Salezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania w roku 2005, po chwilowym zawieszeniu w związku z reorganizacją Uczelni, ponownie rozpoczęło swoją działalność. Jest jednostką, która w swoich założeniach koncentruje się na służeniu studentom i absolwentom informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi zawodowej. Pomaga zdobyć umiejętności w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przejścia przez rozmowę kwalifikacyjną oraz poruszania się po rynku pracy, a także zakładania własnej firmy. Pracodawcom zaś daje umożliwić dotarcie do potencjalnych wykwalifikowanych pracowników.

Akademickie Biuro Karier działa poprzez:
  • świadczenie usług doradczych,
  • organizację i prowadzenie szkoleń dotyczących umiejętności potrzebnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy,
  • udzielanie informacji dotyczących zmieniającego się rynku pracy i dostępnych ofert pracy,
  • prowadzenie projektów sprzyjających rozwojowi studentów i absolwentów,
  • monitorowanie losów zawodowych absolwentów.

Oferty pracy

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI


Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych. Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany w większości przez ICM. W ramach WBN kupowany jest dostęp do zasobów na serwerach wydawców w ramach corocznie odnawianych licencji, ale duża część zasobów jest na bieżąco archiwizowana na serwerze Infona w ICM, który zapewnia możliwość bezterminowego korzystania z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej utraty dostępu do serwerów wydawców, w szczególności w przypadku niekontynuowania licencji.


Przejdź do WBN

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE


Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta:
1. Do 26 roku życia studenta, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach.
2. Jeżeli student nie ma możliwości bycia zgłoszonym przez rodziców, to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia.
3. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia


Pobierz wniosek

STYPENDIUM SPECJALNE


Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązane są do złożenia wniosku oraz do dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności organu, który orzeczenie wydał.
Do organów orzekających niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności należą przede wszystkim Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które ustalają stopnie niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Innymi orzeczeniami branymi pod uwagę są te wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, komisje lekarskie KRUS oraz komisje lekarskie MON i MSWiA (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.).


Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl