Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe SPOŁECZNE
Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Doskonalące.

Czas trwania
2 semestry

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (2 semestry - h)


Współczesne problemy bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo narodowe - wybrane problemy
Bezpieczeństwo międzynarodowe - wybrane problemy
System bezpieczeństwa publicznego RP
Obrona cywilna z elementami planowania cywilnego
Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa
Podstawy zarządzania kryzysowego
Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń. Konflikty społeczne. Terroryzm międzynarodowy.
Technologiczne aspekty bezpieczeństwa: systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
Współpraca wojskowo-cywilna
Podstawy prawne bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Zabezpieczenie logistyczne akcji ratunkowych i organizacja pomocy humanitarnej
Zarządzanie bezpieczeństwem w placówkach ochrony zdrowia
Elementy pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego
Komunikacja interpersonalna
Seminarium


Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł3500 zł
Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2020 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl