Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki) i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe kwalifikacyjne – na kierunku Oligofrenopedagogika ze spektrum autyzmu. Studiując ten kierunek z wybraną przez siebie specjalnością, dzięki wykwalifikowanej kadrze akademickiej, zdobędziesz umiejętności z zakresu profesjonalnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w ich życiowych wyborach.


Opis kierunku
Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.
• z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
• z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego,
• w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• w innych placówkach, gdzie wymagane są kompetencje z zakresu oligofrenopedagogiki i pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Uczestnicy
Studia przeznaczone dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Tryb studiów
Studia niestacjonarne realizowane:
- w wersji wspomaganej e-learningiem
- w wersji on – line

Charakter studiów
Kwalifikacyjne

Czas trwania
Trzy semestry (350 godzin zajęć dydaktycznych + 120 godzin praktyki pedagogicznej) Okres realizacji: czerwiec – maj lub wrzesień - sierpień

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się  minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Zgłoszenia: - rekrutacja online lub telefoniczna - złożenie kompletu wymaganych dokumentów.


Uzyskane dokumenty
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na druku wg obowiązujących przepisów MNiSW wydane przez Szkołę Wyższą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Miejsce zajęć
Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA Ul. Urbanistów 3, Warszawa – Ochota, Zespół Szkół 26

Program studiów spełnia wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych określone w :

● Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
● Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z uzup. 2019r.)
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2019 r. poz. 323).

TREŚCI KSZTAŁCENIA

• Pedagogika specjalna
• Oligofrenopedagogika
• Podstawy psychologiczne i społeczne rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie
• Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
• Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
• Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
• Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
• Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
• Praca z dzieckiem autystycznym
• Metodyka wychowania w internacie
• Metodyka kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych
• Rewalidacja indywidualna
• Komputer w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
• Profilaktyka i higiena niepełnosprawnych intelektualnie
• Metodyka prowadzenia zajęć artystycznych
• Prawne aspekty rehabilitacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych intelektualnie
• Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach kształcenia specjalnego dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji

Koszt studiów
• 2700 ZŁ + 100 ZŁ opłata rejestracyjna (bezzwrotna)
• Możliwość opłaty w ratach (raty nie są oprocentowane !)
• Konto: Santander Bank Polska, 14 1090 1043 0000 0001 0808 1491
Rabaty
Dla naszych absolwentów zniżki na kolejne kierunki studiów (300 – 400 zł)

Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA
90-139 Łódź, ul. G. Narutowicza 86
Biuro w Warszawie: ul. Urbanistów 3, pok.3, Zespół Szkół nr 26
tel. +48 601 151 389 lub +48 506 942 234 od 11.00 do 17.00
e-mail: edukacja@idkp.edu.pl, podyplomowe@sweiz.pl
www.sweiz.pl

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA
dr inż. Ewa Krzywańska
e-mail: e.krzywanska@idkp.edu.pl

WARUNKIEM PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE PEŁNEGO KOMPLETU DOKUMENTÓW:
● Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia)
● Potwierdzających zdobycie wiedzy merytorycznej z danego przedmiotu (rodzaju zajęć) (Odpis lub jego kopia poświadczona „za zgodność”)
● Kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe
● Fotografia - 1 sztuka (format jak do dowodu osobistego)
● Deklaracja RODO
● DOWÓD OSOBISTY TYLKO DO WGLĄDU
● Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego do pełnienia roli nauczyciela, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów wypisanego na dyplomie

Dokumenty należy złożyć:
W Centrum Studiów Podyplomowych „EDUKACJA” w biurze rekrutacyjnym: Zespół Szkół nr 26, ul. Urbanistów 3, pok. 3, Warszawa-Ochota - weekendy
W okresie lipiec – sierpień – po uzgodnieniu telefonicznym
Podczas pierwszych zjazdów – w miejscu odbywania się zajęć

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania


Kontakt
ul. Narutowicza 86
90-139 Łódź

tel. 530 600 310, (+48) 42 642 30 50
e-mail: rektorat@swseiz.pl

Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA


Kontakt
ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

tel. 601 151 389, 506 942 234
e-mail: e.krzywanska@idkp.edu.pl, edukacja@idkp.edu.pl