Szkoła kadr europejskich

Studia podyplomowe ADMINISTRACJA
Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Doskonalące.

Czas trwania
2 semestry - 206h

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Szkoła kadr europejskich (2 semestry - 206h)


Unia Europejska w gospodarce globalnej
Instytucje Unii Europejskiej i procesy decyzyjne
Traktaty UE i Prawo Europejskie. System partyjny w UE.
Prawo gospodarcze UE
Prawo podatkowe UE
Strategie i polityki Unii Europejskiej
Polityka Handlowa UE
Polityka Regionalna UE i Fundusze Europejskie w perspektywie zmian po roku 2020
Polityka Energetyczna UE
Polityka wobec sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
Polityka Rolna UE
Polityka Ochrony Środowiska
Polityka Innowacyjna UE
Zasady i Regulacje Rynku Wewnętrznego UE (4 swobody)
Znaczenie Euroregionów w UE
Polska w UE
Intensywny kurs języka angielskiego

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł4000 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2020 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl