Projekt „Aktywni społecznie i zawodowo!”


Aleksandra Kaźmierak w partnerstwie z Szkołą Wyższą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizuje projekt pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.05.2022 – 30.11.2023

Wartość projektu: 1 001 062,50 zł
Wysokość dofinansowania: 900 955,50 zł
Wkład UE: 800 850,00 zł

Celem głównym projektu jest: aktywizacja społeczno-zawodowa, wzrost kompetencji społecznych oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 osób niepracujących, powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, sierpecki oraz przasnyski.

Co oferujemy?

1. Diagnozę indywidualnych potrzeb uczestnika projektu określaną w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem;
2. Grupowe Warsztaty Kompetencji Społecznych (w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek);
3. Kursy zawodowe (w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek oraz za udział w kursie przysługuje stypendium szkoleniowe);
4. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy;
5. 3-miesięczne staże zawodowe (za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe)

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Biuro Projektu:
ul. Bogusławskiego 6
07-410 Ostrołęka
e-mail: kazmierak.aleksandra@gmail.com
telefon: +48 516 259 066

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku 1/2022/ASiZ – indywidualne poradnictwo psychologiczne

Zapewnienie usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu nr RPMA.09.01.00-14-g920/20 pt. „AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO!”

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, z siedzibą przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 86, 90-139 Łódź, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego mającego na celu pogłębioną analizę psychologiczną sytuacji, potencjałów i potrzeb społeczno-zawodowych Uczestników Projektu nr RPMA.09.01.00-14-g920/20 pt. „AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO!” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu.

Wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: projekty.sweiz@gmail.com do dnia 24.06.2022 do godziny 24:00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Rozeznanie rynku – poradnictwo psychologiczne
zał. 1 – Formularz ofertowy - poradnictwo psychologiczne
zał. 2 – Wykaz wykonanych usług - Kadra

Aktualizacja z dnia: 25.05.2022 r.

WYNIKI:

W odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęły dwie oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Instytut „ProEduco” Anna Samsel. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.

----------------------------

Rozeznanie rynku 2/2022/ASiZ – przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych

Przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych dla Uczestników Projektu nr RPMA.09.01.00-14-g920/20 pt. „AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO!”

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, z siedzibą przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 86, 90-139 Łódź, zwana dalej Zamawiającym, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu nr RPMA.09.01.00-14-g920/20 pt. „AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO!” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym poniżej zaproszeniu.

Wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: projekty.sweiz@gmail.com do dnia 14.07.2022 do godziny 24:00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Rozeznanie rynku – warsztaty kompetencji społecznych
zał. 1 – Formularz ofertowy – warsztaty kompetencji społecznych
zał. 2 – Wykaz wykonanych usług -Kadra

Aktualizacja z dnia: 15.07.2022 r.

WYNIKI:

W odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęły dwie oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczyk, Tomasz Wysocki s.c.. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.