Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń,
prowadzonych w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

I. Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa ogólne zasady organizacji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, prowadzonych przez Szkołę Wyższą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwaną dalej Uczelnią, oraz związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy tych form kształcenia.

§ 2

1. Studia podyplomowe są odpłatnymi formami kształcenia, mającymi na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
2. Studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze co najmniej 120 godzin dydaktycznych i trwają co najmniej jeden semestr.
3. Kursy dokształcające są odpłatnymi formami kształcenia, mającymi na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.
4. Nie stanowią kursów dokształcających w rozumieniu niniejszego regulaminu odpłatne szkolenia, czyli kursy o charakterze monotematycznym.

§ 3

1. Studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia prowadzone są przez powołane w tym celu ogólnouczelniane Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń, zwane dalej: Centrum.
2. Centrum zobowiązane jest do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
2) sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów, kursu dokształcającego lub szkolenia;
3) materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczestników studiów, kursu lub szkolenia.
3. Obsługę administracyjną studiów podyplomowych, kursów dokształcających lub szkoleń zapewnia dziekanat Uczelni.

 

II. Powoływanie, przekształcanie i znoszenie studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

§ 4

1. Studia podyplomowe lub kurs dokształcający powołuje, przekształca i znosi zarządzeniem rektor, na podstawie wniosku prorektora ds. nauki i rozwoju, który jest kierownikiem Centrum.
2. Wniosek o powołanie lub przekształcenie studiów lub kursu powinien zostać złożony w terminie umożliwiającym senatowi podjęcie uchwały w sprawie planu i programu studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.
3. Wniosek o zniesienie studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego powinien zostać złożony przed datą uruchomienia kolejnej edycji studiów lub kursu.

§ 5

1. Wraz z wnioskiem o utworzenie studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego, kierownik Centrum składa do rektora:
1) informacje zawierające nazwę studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego, cel, tryb, adresatów, zakres tematyczny, czas trwania i sposób oceniania wyników nauczania;
2) ewentualne wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe lub kurs dokształcający;
3) projekt programu studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego, uwzględniający przedmioty nauczania, ich wymiar i rozkład w semestrach, warunki ich zaliczenia oraz warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów lub kursu;
4) imienny wykaz wykładowców proponowanych do realizacji programu.
2. Program studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego i jego zmiany uchwala, na wniosek rektora, senat.
3. Kierownik Centrum przedkłada kanclerzowi kalkulację opłacalności studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.

§ 6

1. Szkolenia powołuje i znosi kierownik Centrum określając:
1) nazwę szkolenia, cel, tryb, adresatów, zakres tematyczny (program), czas trwania szkolenia;
2) ewentualne wymagania stawiane kandydatom na szkolenie;
3) imienny wykaz wykładowców proponowanych do realizacji programu.
2. Uruchomienie każdej edycji szkolenia wymaga przeprowadzenia kalkulacji opłacalności przedkładanej następnie kanclerzowi.

 

III. Uprawnienia i obowiązki kierownika Centrum

§ 7

1. Do zadań kierownika Centrum należy:
1) organizacja przebiegu studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia w szczególności:
a) ustalanie terminu rozpoczęcia zajęć,
b) ustalanie szczegółowego planu zajęć,
c) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem zajęć, zaliczeń i egzaminów;
2) organizacja rekrutacji na kurs dokształcający lub szkolenie;
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wskazanych w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu;
4) ustalanie zakresu obowiązków osób sprawujących obsługę administracyjną studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń;
5) sprawowanie nadzoru nad obsługą administracyjną studiów, kursów i szkoleń i prowadzeniem ich dokumentacji;
6) weryfikacja opłacalności studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia – każdorazowo przed uruchomieniem kolejnej edycji;
7) przedkładanie kanclerzowi propozycji odnośnie wysokości opłat za studia podyplomowe, kurs dokształcający lub szkolenie, wnoszonych prze słuchaczy danej edycji studiów, kursu lub szkolenia;
8) przygotowanie i przedkładanie senatowi sprawozdania z przebiegu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń po zakończeniu każdego roku akademickiego;
9) wydawanie decyzji o przyjęciu kandydata w poczet słuchaczy kursu dokształcającego lub o zakwalifikowaniu na szkolenie.
2. W sprawach przebiegu studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia kierownik Centrum ma uprawnienia dziekana wydziału.

 

IV. Rekrutacja na studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia

§8

1. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z Zasadami przyjęć na studia oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi.
2. Uruchamiając daną edycję studiów podyplomowych, kierownik Centrum ogłasza – w sposób ogólnie przyjęty w Uczelni – program tych studiów, limit miejsc oraz ustaloną przez kanclerza wysokość opłat za studia.

§ 9

Kierownik Centrum wraz z ogłoszeniem rekrutacji na daną edycję kursu dokształcającego lub szkolenia, ogłasza – w sposób ogólnie przyjęty w Uczelni – szczegółowe zasady rekrutacji na kurs lub szkolenie, jego program, wysokość opłat ustalonych przez kanclerza, rodzaj wymaganych od kandydata dokumentów, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów.

§ 10

1. Przyjęcie na kurs dokształcający lub szkolenie następuje na podstawie zgłoszenia online prawidłowo wypełnionego formularza albo karty zgłoszenia (dostępnych na stronie internetowej Uczelni) oraz dowodu wniesienia ustalonej opłaty.
2. W przypadku nieprzyjęcia na kurs lub szkolenie kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia.

 

V. Prawa i obowiązki słuchacza studiów podyplomowych, kursów dokształcających lub szkoleń

§ 11

Słuchacz studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia ma prawo do:
1) uzyskania informacji o regulaminie, programie, rozkładzie zajęć, zasadach zaliczania poszczególnych przedmiotów oraz warunkach otrzymania świadectwa ukończenia studiów, kursu lub szkolenia albo zaświadczenia o odbyciu szkolenia;
2) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, biblioteki, urządzeń i środków Uczelni w godzinach jej funkcjonowania;
3) korzystania z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni;
4) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach naukowych, religijnych, artystycznych i sportowych;
5) korzystania z różnych form opieki duszpasterskiej.

§ 12

1. Słuchacz studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego może na swoją prośbę otrzymać zaświadczenie o ich odbywaniu.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje kierownik Centrum.

§ 13

Słuchacz studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych oraz do uzyskania zaliczeń i złożenia egzaminów wymaganych programem nauczania, a jeśli uzyskanie zaliczeń i złożenie egzaminów nie jest wymagane programem – do potwierdzenia udziału w zajęciach własnoręcznym podpisem składanym na liście obecności.

§ 14

1. Wszystkie zaliczenia i egzaminy wymagane programem nauczania, wpisywane są do protokołu oraz karty zaliczeń i egzaminów słuchacza. W celu uzyskania zaliczenia słuchacz składa w dziekanacie kartę zaliczeń i egzaminów. W razie nieuzyskania w terminie wszystkich zaliczeń lub niezłożenia egzaminów, słuchacz składa w dziekanacie kartę zaliczeń i egzaminów w celu uzyskania karty poprawkowej, stanowiącej załącznik do karty zaliczeń i egzaminów.
2. Warunki i tryb uzyskania zaliczenia ustalane są przez prowadzącego zajęcia i podawane do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach.
3. Zaliczenia przedmiotu nieobjętego egzaminem dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie obecności i aktywności słuchacza na zajęciach, ocen uzyskanych w trakcie zajęć lub wyników sprawdzianów oceniających nabytą wiedzę.
4. Zaliczenia zajęć z przedmiotu nieobjętego egzaminem mogą być uzyskiwane do końca danej edycji studiów podyplomowych, kursów dokształcających lub szkoleń.
5. Zaliczenia zajęć wchodzących w skład przedmiotu objętego egzaminem dokonuje prowadzący zajęcia. W razie nieuzyskania zaliczenia przed wyznaczoną datą egzaminu słuchacz traci prawo do składania egzaminu w pierwszym terminie.
6. W razie niedopełnienia przez słuchacza warunków określonych w ust. 1-4 prowadzący zajęcia powinien odmówić ich zaliczenia i wpisać do karty zaliczeń i egzaminów ocenę niedostateczną.

§ 15

1. Egzaminy przeprowadzane są przez wykładającego dany przedmiot.
2. Egzamin może być przeprowadzony w formie ustnej, pisemnej lub testowej. Forma egzaminu, jego zakres oraz wykaz materiałów źródłowych i podręczników niezbędnych dla przygotowania się do egzaminu powinny być podane do wiadomości słuchaczy na początku zajęć z danego przedmiotu.
3. Dla każdego egzaminu ustalane są dwa terminy: termin pierwszy i termin poprawkowy, odległe od siebie, co najmniej o 7 dni.
4. Terminy i miejsce egzaminów ustala egzaminator, na co najmniej dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem.
5. Słuchacz nie może być zobowiązany do składania więcej niż jednego egzaminu w jednym dniu.
6. Kierownik Centrum może zmienić terminy, o których mowa w ust. 4 na wniosek słuchaczy.
7. Słuchacz zgłaszający się na egzamin powinien posiadać kartę zaliczeń i egzaminów (kartę poprawkową) z zaliczeniami zajęć objętych danym przedmiotem.
8. Słuchacz, który usprawiedliwił nieprzystąpienie do egzaminu, zachowuje prawo do składania egzaminu w pierwszym terminie, w innym dniu wyznaczonym przez egzaminatora.
9. Słuchacz, który otrzymał ocenę niedostateczną w pierwszym terminie, ma prawo składania egzaminu poprawkowego. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. Słuchacz nie traci prawa do składania egzaminu w innym terminie, jeżeli egzamin w wyznaczonym uprzednio terminie nie odbył się z powodu nieobecności egzaminatora.
11. W razie, gdy przeprowadzenie egzaminu przez wykładającego przedmiot jest niemożliwe, kierownik Centrum wyznacza na egzaminatora innego wykładowcę.

§ 16

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
bardzo dobry                      5 (bdb)
dobry plus                           4,5 (db plus)
dobry                                    4 (db)
dostateczny plus                3,5 (dst plus)
dostateczny                         3 (dst)
niedostateczny                   2 (ndst)
zaliczenie bez oceny          zal.

§ 17

1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przedłożenie pracy dyplomowej albo złożenie egzaminu końcowego, zgodnie z wymaganiami programu studiów.
2. Warunkiem ukończenia kursów dokształcających lub szkolenia, zgodnie z wymaganiami programu, jest:
– uzyskanie wymaganych zaliczeń lub złożenie wymaganych egzaminów, albo
– złożenie egzaminu końcowego, albo
– udział w co najmniej 80% zajęć, potwierdzony podpisami słuchacza na listach obecności.

§ 18

1. Słuchacz pisze pracę dyplomową pod kierunkiem promotora wybranego przez siebie spośród wykładowców danej edycji studiów podyplomowych.
2. Słuchacz zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową z adnotacją promotora o jej przyjęciu, nie później niż w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu zajęć objętych programem danej edycji studiów.
3. W uzasadnionych sytuacjach kierownik Centrum może przedłużyć termin złożenia pracy o dwa miesiące. O dalszym przedłużeniu decyduje rektor.
4. Pracę dyplomową ocenia kierujący pracą.
5. W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą, kierownik Centrum może wyznaczyć innego promotora.
6. Przy ocenianiu pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w § 16.

§ 19

1. Egzamin końcowy przeprowadzany jest nie później, niż w ciągu miesiąca od zakończenia zajęć objętych programem danej edycji studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia.
2. Termin egzaminu końcowego ustala kierownik Centrum.
3. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie testu i stanowi sprawdzian wiedzy słuchacza z zakresu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów, kursu lub szkolenia.
4. Oceny wyników egzaminu końcowego dokonuje komisja powołana przez kierownika Centrum spośród wykładowców danej edycji studiów lub kursu. W przypadku szkolenia oceny tej dokonuje kierownik Centrum.
5. Przy ocenie wyników egzaminu końcowego stosuje się skalę ocen określoną w § 16.
6. Przepisy § 15 ust. 8-11 stosuje się odpowiednio.

§ 20

1. Słuchacz studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
1) rezygnacji ze studiów lub kursu;
2) niezaliczenia zajęć przewidzianych programem;
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej, o ile jest wymagana programem studiów albo niezłożenia wymaganego egzaminu końcowego;
4) niewniesienia opłaty za studia podyplomowe lub kurs dokształcający w ustalonym terminie.
2. Skreślenia dokonuje kierownik Centrum.
3. Słuchacza zawiadamia się o skreśleniu z listy i jego przyczynach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4. Słuchaczowi przysługuje odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy do rektora, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika Centrum.
5. Rezygnacja słuchacza z uczestnictwa w szkoleniu musi zostać złożona przed datą rozpoczęcia szkolenia i wymaga formy pisemnej (listem elektronicznym albo pocztą).

§ 21

1. Po ukończeniu studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia, słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia, z wyszczególnieniem wszystkich przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia i ich godzinowym wymiarem.
2. Podstawę ustalenia oceny końcowej, wpisywanej na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia, stanowi średnia wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów, kursu lub szkolenia, o ile program przewiduje zaliczenia lub egzaminy z poszczególnych przedmiotów na ocenę. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia wpisuje się wówczas ocenę końcową:
1) dostateczną – przy średniej ocen do 3,10;
2) dostateczną plus – przy średniej ocen od 3,11 do 3,40;
3) dobrą – przy średniej ocen od 3,41 do 4,10;
4) dobrą plus – przy średniej ocen od 4,11 do 4,40;
5) bardzo dobrą – przy średniej ocen od 4,41.
3. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia, których program przewiduje ocenę tylko z pracy dyplomowej albo z egzaminu końcowego, wpisuje się ocenę końcową uzyskaną odpowiednio z pracy dyplomowej albo egzaminu końcowego.
4. Po ukończeniu szkolenia, którego program nie przewiduje zaliczeń ani egzaminów na ocenę, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, ze wskazaniem tematyki szkolenia i czasu jego trwania.
5. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia albo zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest przedstawienie przez słuchacza wypełnionej karty obiegowej.
6. W razie utraty oryginału świadectwa o ukończeniu studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia albo utraty zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, Uczelnia może wydać absolwentowi jego duplikat.

 

VI. Nadzór nad działalnością studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

§ 22

Ogólny i merytoryczny nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń sprawuje rektor.

§ 23

1. Jakość kształcenia na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach podlega ocenie, dokonywanej przez słuchaczy w formie anonimowych ankiet, wypełnianych po ukończeniu każdej edycji studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia. Ankietę przeprowadza kierownik Centrum.
2. Omówienie wyników ankiety stanowi załącznik do sprawozdania z przebiegu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 8.

 

VII. Postanowienia końcowe

§ 24

W przypadku studiów podyplomowych, kursów dokształcających lub szkoleń uruchamianych na podstawie porozumienia z konkretnym podmiotem (przedsiębiorstwem, instytucją, stowarzyszeniem, itp.) rektor może uregulować sprawy tych studiów odmiennie, aniżeli w niniejszym regulaminie, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby zleceniodawcy.

§ 25

Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez senat.

Regulamin został przyjęty na przez senat uczelni w dniu 15 marca 2016 r.