Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką języka angielskiego

Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe kwalifikacyjne – na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką języka angielskiego. Studiując ten kierunek z wybraną przez siebie specjalnością, dzięki wykwalifikowanej kadrze akademickiej, zdobędziesz umiejętności z zakresu profesjonalnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w ich życiowych wyborach.


Opis kierunku
Program studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką języka angielskiego umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do wprowadzania treści nowelizowanej podstawy programowej.
Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem języka angielskiego z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje.

Uczestnicy
Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przeznaczone są dla:
absolwentów studiów wyższych : licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz legitymują się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Tryb studiów
Studia niestacjonarne realizowane:
- w wersji wspomaganej e-learningiem
- w wersji on – line

Charakter studiów
Kwalifikacyjne

Czas trwania
Trzy semestry (450 godzin zajęć dydaktycznych + 210 godzin praktyki pedagogicznej) Okres realizacji: czerwiec – maj lub wrzesień - sierpień

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się  minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Zgłoszenia: - rekrutacja online lub telefoniczna - złożenie kompletu wymaganych dokumentów.


Uzyskane dokumenty
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na druku wg obowiązujących przepisów MNiSW wydane przez Szkołę Wyższą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Miejsce zajęć
Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA Ul. Urbanistów 3, Warszawa – Ochota, Zespół Szkół 26

Program studiów wpełnia wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych określone w :

● Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
● Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z uzup. 2019r.)

TREŚCI KSZTAŁCENIA
• Prawne podstawy pracy nauczyciela – wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
• Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Specjalne potrzeby edukacyjne – diagnoza i wspomaganie
• Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju
• Problemy wychowawcze we wczesnej edukacji
• Logopedia z elementami terapii zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Projektowanie i dokumentowanie działań edukacyjnych w przedszkolu i w szkole
• Metodyka wychowania przedszkolnego
• Podstawy edukacji wczesnoszkolnej
• Metodyka nauczania zintegrowanego
• Język obcy w nauczaniu dzieci
• Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
• Podstawy glottodydaktyki
• Fonetyka
• Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I – III
• Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
• Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka – programy nauczania, tworzenie, wybór, ewaluacja
• Wykorzystanie technologii informacyjnej we współczesnej edukacji
• Zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• Radzenie sobie ze stresem i psychoedukacja
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Profilaktyka i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
• Współpraca z rodzicami
• Praktyka pedagogiczna

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji

Koszt studiów
● 3500 ZŁ + 100 ZŁ opłata rejestracyjna (bezzwrotna)
● Możliwość opłaty w ratach (raty nie są oprocentowane !)
● Konto: Santander Bank Polska, 14 1090 1043 0000 0001 0808 1491
Rabaty
Dla naszych absolwentów zniżki na kolejne kierunki studiów (300 – 400 zł)

Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA
90-139 Łódź, ul. G. Narutowicza 86
Biuro w Warszawie: ul. Urbanistów 3, pok.3, Zespół Szkół nr 26
tel. +48 601 151 389 lub +48 506 942 234 od 11.00 do 17.00
e-mail: edukacja@idkp.edu.pl, podyplomowe@sweiz.pl
www.sweiz.pl

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA
dr inż. Ewa Krzywańska
e-mail: e.krzywanska@idkp.edu.pl

WARUNKIEM PRZYJĘCIA KANDYDATA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE PEŁNEGO KOMPLETU DOKUMENTÓW:
● Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I-go lub II-go stopnia)
● Potwierdzających zdobycie wiedzy merytorycznej z danego przedmiotu (rodzaju zajęć) (Odpis lub jego kopia poświadczona „za zgodność”)
● Kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe
● Fotografia - 1 sztuka (format jak do dowodu osobistego)
● Deklaracja RODO
● DOWÓD OSOBISTY TYLKO DO WGLĄDU
● Potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji z przygotowania pedagogicznego do pełnienia roli nauczyciela, jeżeli nie wynikają one bezpośrednio z ukończonego kierunku studiów wypisanego na dyplomie

Dokumenty należy złożyć:
W Centrum Studiów Podyplomowych „EDUKACJA” w biurze rekrutacyjnym: Zespół Szkół nr 26, ul. Urbanistów 3, pok. 3, Warszawa-Ochota - weekendy
W okresie lipiec – sierpień – po uzgodnieniu telefonicznym
Podczas pierwszych zjazdów – w miejscu odbywania się zajęć

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania


Kontakt
ul. Narutowicza 86
90-139 Łódź

tel. 530 600 310, (+48) 42 642 30 50
e-mail: rektorat@swseiz.pl

Centrum Studiów Podyplomowych EDUKACJA


Kontakt
ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

tel. 601 151 389, 506 942 234
e-mail: e.krzywanska@idkp.edu.pl, edukacja@idkp.edu.pl