Pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji

Studia podyplomowe PEDAGOGIKA

Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej umożliwią słuchaczom zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie diagnozy i terapii resocjalizacyjnej, a także zapoznanie się z metodyką oddziaływań resocjalizacyjnych. Słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą. Zdobywają przygotowanie z zakresu nauczania i wychowania osób z zaburzeniami zachowania oraz niedostosowanych społecznie.

Uczestnicy
Studia są skierowane do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą zdobyć kwalifikacje przygotowujące do prowadzenia zajęć w ośrodkach zajmujących się resocjalizacją oraz do osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego, jednak zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, która może być wykorzystana w pracy zawodowej (np. asystentów rodzinnych, mediatorów rodzinnych i sądowych, kuratorów rodzinnych, społecznych i zawodowych, ławników sądowych).

Tryb studiów
Studia niestacjonarne.

Charakter studiów
Kwalifikacyjne.

Czas trwania
3 semestry - 200h

Liczba miejsc
Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 15 osób.

Tryb zgłoszeń
Obowiązuje kolejność zgłoszeń dokonana drogą elektroniczną - rekrutacja online oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

Uzyskane dokumenty
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowiące dowód nabycia kwalifikacji.

Przedmioty na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji (2 semestry - 200h)


Prawo rodzinne i opiekuńcze
Praca socjalna z jednostką, grupą i środowiskiem
Patologie społeczne
Psychologia niedostosowania społecznego
Metodyka resocjalizacji
Profilaktyka społeczna
Kuratela sądowa
Psychoprofilaktyka systemowa wykolejenia społecznego
Psychologiczne i prawne podstawy terapii pedagogicznej
Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem
Etyka normatywna ogólna
Psychologia społeczna
Psychologia moralności
Prawda, wolność, odpowiedzialność
Seminarium dyplomowe

Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.


Koszt studiów
Opłata rejestracyjnaOpłata za studia
100 zł3000 zł

Promocje
● 0 zł opłaty rejestracyjnej przy zapisie do 31 lipca 2019 r.
● 5 % bonifikaty przy jednorazowej opłacie studiów
● 10 % bonifikaty dla absolwentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
● 10 % bonifikaty przy zapisie do 31 lipca 2019 r.

Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni należy dostarczyć osobiście do dziekanatu SWEiZ w Łodzi komplet dokumentów zgodnie z wykazem.

Przejdź do formularza rekrutacyjnego - studia podyplomowe

Studia podyplomowe
● rejestracja online
● podanie do Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów Dokształcających i Szkoleń
● odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów I stopnia)
● potwierdzenie wpłaty związanej z przyjęciem na studia
● dowód osobisty do wglądu
● dwa kolorowe podpisane zdjęcia (35mm x 45mm)

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl