Studia I stopnia

W roku akademickim 2018/19 Uczelnia oferuje programy studiowania w ramach studiów I stopnia na kierunkach ADMINISTRACJA oraz FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ z nowymi, ciekawymi specjalnościami, które po ich ukończeniu umożliwiają zrealizowanie interesujących ścieżek kariery zawodowej.


ADMINISTRACJA

Studia I stopnia


Administracja urzędów i instytucji państwowych

Absolwenci tej specjalności znajdą pracę m.in. w krajowej administracji skarbowej, instytucjach samorządowych lokalnych i centralnych, instytucjach społeczno-opiekuńczych, realizujących rządową politykę rodzinną i senioralną oraz zadania związane z bezpieczeństwem państwa i zarządzaniem kryzysowym.


Kadry dla instytucji europejskich i międzynarodowych

Studenci tej specjalności uzyskują wiedzę i kwalifikacje do pracy w agendach i urzędach unijnych oraz instytucjach międzynarodowych o zasięgu globalnym.


Dowiedz się więcej

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia I stopnia


Bankowość i finanse międzynarodowe

Studenci tej specjalności zdobywają zatrudnienie w sektorze bankowym, w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym ( giełdy, biura maklerskie) oraz w działach pionu finansowego instytucji i podmiotów gospodarczych o charakterze międzynarodowym.


Rachunkowość i finanse w sektorze publicznym, spółdzielczym i prywatnym

Studenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w działach księgowości, biurach audytorskich, rachunkowych oraz w przedsiębiorstwach opartych na kapitale spółdzielczym i prywatnym.


Dowiedz się więcej

PEDAGOGIKA

Studia I stopnia


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela klas początkowych, który potrafi prowadzić zajęcia w systemie zintegrowanym, a w tym zna i potrafi realizować założenia edukacji polonistycznej, środowiskowej, matematycznej, artystyczno-technicznej, wychowania fizycznego i zdrowotnego.


Pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji

Absolwent tej specjalności nabędzie wiedzę teoretyczną dotyczącą rozwiązywania konfliktów społecznych, negocjacji, mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.


Dowiedz się więcej

ZARZĄDZANIE

Studia I stopnia


Zarządzanie w biznesie polsko-chińskim

W oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów w dziedzinie współpracy z rynkami azjatyckimi, chcemy przygotować naszych studentów do współpracy polskich firm z biznesem w Chinach. W trakcie praktycznych zajęć słuchacze zdobędą wiedzę na temat chińskiej kultury biznesu i jej specyfiki, a także nauczą się metod negocjacji z chińskimi partnerami.


Marketing biznesu

Specjalizacja ta przeznaczona jest dla obecnej oraz przyszłej kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, specjalistów różnych dziedzin gospodarki, a także doradców i konsultantów operujących w sferze praktyki gospodarczej oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które chcą rozwijać nowe lub też rozszerzać i doskonalić dotychczasowe umiejętności.


Dowiedz się więcej

EUROPEISTYKA

Studia I stopnia


Społeczeństwa i kultury Europy

Studiując specjalizację Społeczeństwa i kultury Europy, zdobędziesz umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi; posiądziesz wiedzę na temat złożoności i zróżnicowania kulturowego Europy oraz współczesnych mechanizmów demokracji.


Projekty europejskie i źródła ich finansowania

Wybierając tę specjalizację, nabędziesz umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, sporządzania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, procedur zarządzania finansami i programami, zarządzania operacyjnego finansami, przygotowania i prowadzenia ocen programów i projektów, kontroli procesu, monitoringu programów i projektów.


Dowiedz się więcej

Adres


90-139 Łódź,
ul. Narutowicza 86

Kontakt


tel. (+48) 42 642 30 50
kom. 530 600 310
e-mail: rektorat@swseiz.pl